BIP Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

Rozstrzygnięcie konkursu

Konkurs ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych

Konkurs ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy w zakresie określonym w załączniku nr 1 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert

Wyniki konkursu na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS)

Lista oferentów, którzy złożyli najkorzystniejszą ofertę na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie poradni specjalistycznych działających w ramach Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

Sprawa SGZOZ-AOS/01/2013 

            

 1. Poradnia Okulistyczna

lek. Krzysztof Wilczyński

 

 1. Poradnia Ortopedii i traumatologii narządu ruchu

lek. Artur Sczesny

lek. Wiesław Dronka

lek. Piotr Jurczek

 

 1. Poradnia Kardiologiczna

lek. Jacek Jonkisz

lek. Jarosław Kalarus

 

 1. Poradnia Pulmonologiczna

lek. Mirosław Bomski

Ogłoszenie o konkursie na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS)

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

43-385 Jasienica 845

Tel/fax 33 815 32 83

Sprawa SGZOZ-AOS/01/2013

Ogłoszenie o konkursie

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845, na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. nr 112. Poz. 654 ze zm.), zaprasza oferentów do składania ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, tj.

 1. świadczeń w zakresie kardiologii,
 2. świadczeń w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 3. świadczeń w zakresie gruźlicy i chorób płuc,
 4. świadczeń w zakresie okulistyki.

 

W konkursie mogą brać udział podmioty określone w ustawie o działalności leczniczej, które posiadają uprawnienia do wykonywania działalności oraz czynności objętych zakresem przedmiotu konkursu i są z nim zgodne, jak również muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Ofertę należy złożyć do dnia 24.12.2013r., do godziny 7:30 w siedzibie Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845 w Sekretariacie.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.12.2013r. o godzinie 8:00 w siedzibie SGZOZ w Jasienicy.

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz informacje o przedmiocie konkursu ofert, zainteresowani Oferenci mogą pobierać w godzinach od 8:00 do 14:00 od dnia 17.12.2013r. w siedzibie SGZOZ  Jasienica, 43-385 Jasienica 845, w pokoju 24 lub ze strony internetowej SGZOZ WWW.bip.sgzozjasienica.pl

Konkurs ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 z 2011r. poz. 654 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

Ogłasza konkurs ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych
dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy
w zakresie określonym w załączniku nr 1 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert

1. W konkursie ofert mogą brać udział Oferenci będący podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz spełniający wymagania określone  w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert wraz z załącznikami.

2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej http://bip.sgzozjasienica.pl/zamowienia-publiczne lub otrzymać  w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24 w dni robocze /od poniedziałku do piątku/ w godzinach od 8.00do 13.00 do dnia 06.06.2013r.

3. Oferty należy składać zgodnie z warunkami określonymi w  Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert wraz z załącznikami, w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24 w terminie do dnia 07.06.2013r. do godziny 08.30.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2013r. o godzinie 9.30 w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24.

5.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Czas, na który zostanie zawarta umowa: 2 lata licząc od daty podpisania umowy.

7. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

 

Jasienica, dnia 29.05.2013r

AOS/02/2012

sprawa SGZOZ/AOS/02/2012

Rostrzygniecie Konkursu sprawa SGZOZ-AOS/02/2012

Ogłoszenie o konkursie - Poradnia laryngologiczna oraz Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

43-385 Jasienica 845

tel/fax 33 8153 283

 

 

Sprawa SGZOZ-AOS /02/2012

 

 

Ogłoszenie o konkursie

 

 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845, na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r nr 112. poz. 654 ze zm.), zaprasza oferentów do składania ofert w konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, tj.

a) świadczeń w zakresie gruźlicy i chorób płuc,

b) świadczeń w zakresie otolaryngologii.

 

W konkursie mogą brać udział podmioty określone w ustawie o działalności leczniczej, które posiadają uprawnienia do wykonywania działalności oraz czynności objętych zakresem przedmiotu konkursu i są z nim zgodne, jak również muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Ofertę należy złożyć do dnia 20.12.2012r., do godziny 07.30 w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845 w Sekretariacie.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2012r. o godzinie 08.00 w siedzibie SGZOZ w Jasienicy.

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz informacje o przedmiocie konkursu ofert zainteresowani Oferenci mogą pobierać w godzinach od 8.00 do 14.00 od dnia 12.11.2012r., w siedzibie SGZOZ w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845, w pokoju 24 lub ze strony internetowej SGZOZ www.bip.sgzozjasienica.pl

 

 

 

 

 

 

Jasienica, 12.12.2012r.    Zatwierdzam: Kierownik SGZOZ w Jasienicy Katarzyna Sauć-Kania

Rozstrzygniecie Konkursu- Sprawa SGZOZ AOS-01/2012

Jasienica 06.12.2012r

 

 

 

 

 

Lista oferentów, którzy złożyli najkorzystniejszą ofertę na udzielenie świadczeń  zdrowotnych w zakresie poradni specjalistycznych działających w ramach Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

Sprawa SGZOZ-AOS/01/2012.

 

 

 

 1. Poradnia Okulistyczna

lek. Krzysztof Wilczyński

 

 1. Poradnia Neurologiczna

lek. Wojciech Rodak

 

 1. Poradnia Laryngologiczna

Oferta odrzucona z powodu przekroczenia kwoty jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację świadczenia

 

 1. Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

lek. Artur Sczesny

lek. Wiesław Dronka

 

 1. Poradnia Kardiologiczna

lek. Jacek Jonkisz

lek. Jarosław Kalarus

 

 1. Poradnia Pulmonologiczna

Brak oferty 

Jasienica 29.11.2012r.                              Sprawa SGZOZ-POZ/02/2012 Jasienica/Rudzica

 

 

 

 

 

Lista oferentów, którzy złożyli najkorzystniejszą ofertę na udzielenie świadczeń  

                zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

 

 

Ośrodek Zdrowia w Rudzicy

 

 1. Mariusz Kuźniar - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Rudzica 350

 

 

Ośrodek Zdrowia w Jasienicy

 

 1. Elżbieta Madej Józefacka – Indywidualna Praktyka Lekarska Bielowicko 133
 2. Tomasz Hajzler – Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Bielsko-Biała ul. Barkowska 218

  

 

Ogłoszenie o konkursie AOS

 

Ogłoszenie o konkursie

 

 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845, na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r nr 112. poz. 654 ze zm.), zaprasza oferentów do składania ofert w konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) tj.:

 

 1. świadczeń w zakresie kardiologii;

 2. świadczeń w zakresie neurologii;

 3. świadczeń w zakresie gruźlicy i chorób płuc;

 4. świadczeń w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu;

 5. świadczeń w zakresie okulistyki;

 6. świadczeń w zakresie otolaryngologii.

 

W konkursie mogą brać udział podmioty określone w ustawie o działalności leczniczej, które posiadają uprawnienia do wykonywania działalności oraz czynności objętych zakresem przedmiotu konkursu i są z nim zgodne, jak również muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Ofertę należy złożyć do dnia 06.12.2012r., do godziny 07.30 w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845 w Sekretariacie.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2012r., o godzinie 08.00 w siedzibie SGZOZ w Jasienicy.

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz informacje o przedmiocie konkursu ofert zainteresowani Oferenci mogą pobierać w godzinach od 8.00 do 14.00 od dnia 23.11.2012r., w siedzibie SGZOZ w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845, w pokoju 24 lub ze strony internetowej www.bip.sgzozjasienica.pl w zakładce KONKURSY.

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o konkursie

 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845, na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r nr 112. poz. 654 ze zm.), zaprasza oferentów do składania ofert w konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Ośrodku Zdrowia w Jasienicy oraz Rudzicy.

 

W konkursie mogą brać udział podmioty określone w ustawie o działalności leczniczej, które posiadają uprawnienia do wykonywania działalności oraz czynności objętych zakresem przedmiotu konkursu i są z nim zgodne, jak również muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Ofertę należy złożyć do dnia 29.11.2012r., do godziny 07.30 w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845 w Sekretariacie.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2012r., o godzinie 08.00 w siedzibie SGZOZ w Jasienicy.

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz informacje o przedmiocie konkursu ofert zainteresowani Oferenci mogą pobierać w godzinach od 8.00 do 14.00 od dnia 21.11.2012r., w siedzibie SGZOZ w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845, w pokoju 24 lub ze strony internetowej www.bip.sgzozjasienica.pl w zakładce Konkursy.


 

 

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie poz Ośrodek Zdrowia Jasienica oraz Ośrodek Zdrowia Rudzica.