sgzozjasienica

BIP Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy - KONKURSY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Konkurs ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych

Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

43-385 Jasienica 845

 

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.).

 

ogłasza konkurs ofert

na wykonywanie badań laboratoryjnych  dla

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

w zakresie określonym w załączniku nr 1 do  Warunków Konkursu Ofert

 

 1. W konkursie ofert mogą brać udział Oferenci będący podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz spełniający wymagania określone w Warunkach Konkursu Ofert wraz z załącznikami.
 2. Warunki Konkursu Ofert wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej http://bip.sgzozjasienica.pl/zamowienia-publiczne lub otrzymać w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 26 lub 20 w dni robocze /od poniedziałku do piątku/ w godzinach od 8.00 do 13.00 do dnia 11.06.2021 r.
 3. Oferty należy składać zgodnie z warunkami określonymi w  Warunkach Konkursu Ofert wraz z załącznikami, w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 26 w terminie do dnia 14.06.2021 r. do godziny 09.15.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2021 r. o godzinie 9.30 w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 25.
 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 5. Czas, na który zostanie zawarta umowa: 12 miesięcy od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r.
 6. Klauzula informacja dla uczestników postępowań o udzielanie zamówień publicznych, Wykonawców oraz innych osób których dane osobowe pozyskano w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia bądź w związku z realizacją zamówienia przez Wykonawcę zawarto na stronie internetowej http://bip.sgzozjasienica.pl/zamowienia-publiczne oraz stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

 

Jasienica, dnia 31.05.2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu

Konkurs ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych

Konkurs ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy w zakresie określonym w załączniku nr 1 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert

Wyniki konkursu na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS)

Lista oferentów, którzy złożyli najkorzystniejszą ofertę na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie poradni specjalistycznych działających w ramach Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

Sprawa SGZOZ-AOS/01/2013 

            

 1. Poradnia Okulistyczna

lek. Krzysztof Wilczyński

 

 1. Poradnia Ortopedii i traumatologii narządu ruchu

lek. Artur Sczesny

lek. Wiesław Dronka

lek. Piotr Jurczek

 

 1. Poradnia Kardiologiczna

lek. Jacek Jonkisz

lek. Jarosław Kalarus

 

 1. Poradnia Pulmonologiczna

lek. Mirosław Bomski

Ogłoszenie o konkursie na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS)

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

43-385 Jasienica 845

Tel/fax 33 815 32 83

Sprawa SGZOZ-AOS/01/2013

Ogłoszenie o konkursie

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845, na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. nr 112. Poz. 654 ze zm.), zaprasza oferentów do składania ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, tj.

 1. świadczeń w zakresie kardiologii,
 2. świadczeń w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 3. świadczeń w zakresie gruźlicy i chorób płuc,
 4. świadczeń w zakresie okulistyki.

 

W konkursie mogą brać udział podmioty określone w ustawie o działalności leczniczej, które posiadają uprawnienia do wykonywania działalności oraz czynności objętych zakresem przedmiotu konkursu i są z nim zgodne, jak również muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Ofertę należy złożyć do dnia 24.12.2013r., do godziny 7:30 w siedzibie Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845 w Sekretariacie.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.12.2013r. o godzinie 8:00 w siedzibie SGZOZ w Jasienicy.

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz informacje o przedmiocie konkursu ofert, zainteresowani Oferenci mogą pobierać w godzinach od 8:00 do 14:00 od dnia 17.12.2013r. w siedzibie SGZOZ  Jasienica, 43-385 Jasienica 845, w pokoju 24 lub ze strony internetowej SGZOZ WWW.bip.sgzozjasienica.pl

Konkurs ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 z 2011r. poz. 654 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

Ogłasza konkurs ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych
dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy
w zakresie określonym w załączniku nr 1 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert

1. W konkursie ofert mogą brać udział Oferenci będący podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz spełniający wymagania określone  w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert wraz z załącznikami.

2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej http://bip.sgzozjasienica.pl/zamowienia-publiczne lub otrzymać  w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24 w dni robocze /od poniedziałku do piątku/ w godzinach od 8.00do 13.00 do dnia 06.06.2013r.

3. Oferty należy składać zgodnie z warunkami określonymi w  Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert wraz z załącznikami, w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24 w terminie do dnia 07.06.2013r. do godziny 08.30.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2013r. o godzinie 9.30 w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24.

5.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Czas, na który zostanie zawarta umowa: 2 lata licząc od daty podpisania umowy.

7. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

 

Jasienica, dnia 29.05.2013r

AOS/02/2012

sprawa SGZOZ/AOS/02/2012

Rostrzygniecie Konkursu sprawa SGZOZ-AOS/02/2012

Ogłoszenie o konkursie - Poradnia laryngologiczna oraz Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

43-385 Jasienica 845

tel/fax 33 8153 283

 

 

Sprawa SGZOZ-AOS /02/2012

 

 

Ogłoszenie o konkursie

 

 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845, na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r nr 112. poz. 654 ze zm.), zaprasza oferentów do składania ofert w konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, tj.

a) świadczeń w zakresie gruźlicy i chorób płuc,

b) świadczeń w zakresie otolaryngologii.

 

W konkursie mogą brać udział podmioty określone w ustawie o działalności leczniczej, które posiadają uprawnienia do wykonywania działalności oraz czynności objętych zakresem przedmiotu konkursu i są z nim zgodne, jak również muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Ofertę należy złożyć do dnia 20.12.2012r., do godziny 07.30 w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845 w Sekretariacie.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2012r. o godzinie 08.00 w siedzibie SGZOZ w Jasienicy.

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz informacje o przedmiocie konkursu ofert zainteresowani Oferenci mogą pobierać w godzinach od 8.00 do 14.00 od dnia 12.11.2012r., w siedzibie SGZOZ w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845, w pokoju 24 lub ze strony internetowej SGZOZ www.bip.sgzozjasienica.pl

 

 

 

 

 

 

Jasienica, 12.12.2012r.    Zatwierdzam: Kierownik SGZOZ w Jasienicy Katarzyna Sauć-Kania

Rozstrzygniecie Konkursu- Sprawa SGZOZ AOS-01/2012

Jasienica 06.12.2012r

 

 

 

 

 

Lista oferentów, którzy złożyli najkorzystniejszą ofertę na udzielenie świadczeń  zdrowotnych w zakresie poradni specjalistycznych działających w ramach Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

Sprawa SGZOZ-AOS/01/2012.

 

 

 

 1. Poradnia Okulistyczna

lek. Krzysztof Wilczyński

 

 1. Poradnia Neurologiczna

lek. Wojciech Rodak

 

 1. Poradnia Laryngologiczna

Oferta odrzucona z powodu przekroczenia kwoty jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację świadczenia

 

 1. Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

lek. Artur Sczesny

lek. Wiesław Dronka

 

 1. Poradnia Kardiologiczna

lek. Jacek Jonkisz

lek. Jarosław Kalarus

 

 1. Poradnia Pulmonologiczna

Brak oferty 

Jasienica 29.11.2012r.                              Sprawa SGZOZ-POZ/02/2012 Jasienica/Rudzica

 

 

 

 

 

Lista oferentów, którzy złożyli najkorzystniejszą ofertę na udzielenie świadczeń  

                zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

 

 

Ośrodek Zdrowia w Rudzicy

 

 1. Mariusz Kuźniar - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Rudzica 350

 

 

Ośrodek Zdrowia w Jasienicy

 

 1. Elżbieta Madej Józefacka – Indywidualna Praktyka Lekarska Bielowicko 133
 2. Tomasz Hajzler – Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Bielsko-Biała ul. Barkowska 218

  

 

Ogłoszenie o konkursie AOS

 

Ogłoszenie o konkursie

 

 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845, na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r nr 112. poz. 654 ze zm.), zaprasza oferentów do składania ofert w konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) tj.:

 

 1. świadczeń w zakresie kardiologii;

 2. świadczeń w zakresie neurologii;

 3. świadczeń w zakresie gruźlicy i chorób płuc;

 4. świadczeń w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu;

 5. świadczeń w zakresie okulistyki;

 6. świadczeń w zakresie otolaryngologii.

 

W konkursie mogą brać udział podmioty określone w ustawie o działalności leczniczej, które posiadają uprawnienia do wykonywania działalności oraz czynności objętych zakresem przedmiotu konkursu i są z nim zgodne, jak również muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Ofertę należy złożyć do dnia 06.12.2012r., do godziny 07.30 w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845 w Sekretariacie.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2012r., o godzinie 08.00 w siedzibie SGZOZ w Jasienicy.

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz informacje o przedmiocie konkursu ofert zainteresowani Oferenci mogą pobierać w godzinach od 8.00 do 14.00 od dnia 23.11.2012r., w siedzibie SGZOZ w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845, w pokoju 24 lub ze strony internetowej www.bip.sgzozjasienica.pl w zakładce KONKURSY.

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o konkursie

 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845, na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r nr 112. poz. 654 ze zm.), zaprasza oferentów do składania ofert w konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Ośrodku Zdrowia w Jasienicy oraz Rudzicy.

 

W konkursie mogą brać udział podmioty określone w ustawie o działalności leczniczej, które posiadają uprawnienia do wykonywania działalności oraz czynności objętych zakresem przedmiotu konkursu i są z nim zgodne, jak również muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Ofertę należy złożyć do dnia 29.11.2012r., do godziny 07.30 w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845 w Sekretariacie.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2012r., o godzinie 08.00 w siedzibie SGZOZ w Jasienicy.

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz informacje o przedmiocie konkursu ofert zainteresowani Oferenci mogą pobierać w godzinach od 8.00 do 14.00 od dnia 21.11.2012r., w siedzibie SGZOZ w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845, w pokoju 24 lub ze strony internetowej www.bip.sgzozjasienica.pl w zakładce Konkursy.


 

 

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie poz Ośrodek Zdrowia Jasienica oraz Ośrodek Zdrowia Rudzica.