BIP Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

Ochrona Danych Osobowych

 

INFORMACJA Z ZAKRESU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW
Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, Jasienica 845, 43-385 Jasienica

 

 RODO, wydanie nr 1, data obowiązywania od: 11.05.2018

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, Jasienica 845, 43-385 Jasienica;

 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dbającym o ochronę powierzonych przez Państwo danych jest zapewniony pod adresem e-mail: iod@sgzozjasienica.pl lub poprzez pocztę tradycyjną na adres Administratora Danych Osobowych z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”;

 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celach zdrowotnych w zakresie rejestracji, ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, leczenia przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, diagnostyki medycznej, zarządzania udzielaniem usług medycznych, zapewnieniem zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, prowadzenia rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia, udzielaniem odpowiedzi na skargi i wnioski;

 

4) Zebrane dane osobowe zostały przez Państwo udostępnione dobrowolnie jednak ich podanie jest niezbędne do realizacji celu/celów określonych w pkt. 3 na podstawie przepisów określonych w pkt. 5;

 

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o przepisy prawne tj.:

a) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.),

b) Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2017 poz. 1318 z późn. zm.),

c) Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 2017 poz. 1368),

d) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015 poz. 2069),

e) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

f) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),

g) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. nr 5 poz. 46).

 

6) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:

a) Osoby i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;

b) Osoby upoważnione na wniosek. Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom jak wyżej wymienione oraz do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych.

 

7) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa tj.:

a) dokumentacja medyczna przez okres 20 lat (od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu),

b) dokumentacja medyczna pacjenta, który zmarł na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia (30 lat – od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon),

c) skierowania na badania i zlecenia lekarza (5 lat – od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia, które było przyczyną wystawienia skierowania lub zlecenia),

d) dokumentacja medyczna dotycząca dzieci do ukończenia 2 lat (22 lata),

e) zaświadczenia lekarskie (w tym ZUS-ZLA) 3 lata licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je wystawiono,

f) skargi i wnioski do czasu utraty przydatności, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat (termin przedawnienia roszczeń) od rozpatrzenia. Po upływie czasu przechowywania dokumentacji jest ona niszczona – niemożliwa jest identyfikacja pacjenta oraz jego danych osobowych, którego dokumentacja dotyczyła.

 

8) W okresie przetwarzania danych przez administratora posiadają Państwo prawo do:

a) dostępu do udostępnionych danych osobowych i informacji o stanie zdrowia (art. 9 i 23 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta),

b) poprawiania, w tym uzupełniania danych poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

c) sprostowania wyłącznie w zakresie w jakim nie będzie prowadzić to do naruszenia autonomii zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny, która dokonywała wpisu do dokumentacji medycznej,

d) usunięcia i ograniczenia przetwarzania, jednak w przypadku danych osobowych przetwarzanych w dokumentacji medycznej w ograniczonym zakresie, tak aby ograniczenie przetwarzania danych dokonywanego w celach zdrowotnych nie mogły istotnie utrudnić realizację tych celów,

e) przenoszenia danych, za wyjątkiem danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę (zastosowanie ma tutaj tryb udostępnia dokumentacji medycznej),

f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/a narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016,

g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

h) cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody.

 

9) Jeśli wykorzystywane przez nas Państwa dane nie są konieczne do wykazania obowiązku prawnego możemy poprosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną zgodę możecie Państwo w każdej chwili wycofać.

 

10) Przekazane przez Państwo dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.