BIP Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

Ochrona Danych Osobowych

Szanowny Pacjencie,

na podstawie art. 24 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(Dz. U. 2016 nr 0 poz. 922 z późn. zm.) informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych jest:

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, Jasienica 845, 43-385 Jasienica.

Dane przetwarzane są w zbiorze danych:

Zbiór danych medycznych pacjentów (Zbiór „Pacjenci”)

Zbiór skarg i wniosków

Zbiór korespondencji

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, leczenie przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzanie udzielaniem usług medycznych, rozliczanie z Narodowym Funduszem Zdrowia, udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski, zapewnienie odpowiedzi na korespondencje kierowaną do Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy.  

Udostępniamy dane:

Organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

Osobom upoważnionym na wniosek

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z:

a)  Ustawa o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.)

b)  Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 186 z późn. zm.)

c)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015 poz. 2069 z późn. zm.)

d)  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 922 z późn. zm.),

e)  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

f)   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. nr 5 poz. 46 z późn. zm.)

Pacjencie masz prawo:

dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych (art. 32-35 Ustawy o ochronie danych osobowych), a w szczególności prawo do uzyskania informacji:

a)    czy zbiór istnieje i jakie dane osobowe on zawiera,

b)    o administratorze danych, adresie jego siedziby i pełnej nazwie,

c)    o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych,

d)    od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące,

e)    o źródle, z którego pochodzą dane, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji lub zachowania tajemnicy zawodowej,

f)    o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

Pacjencie, masz prawo do skorzystania z prawa do informacji, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Administrator Danych Osobowych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować Cię o przysługujących prawach i udzielić informacji na piśmie. Z powyższych uprawnień możesz skorzystać w siedzibie Administratora Danych Osobowych.