sgzozjasienica

BIP Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy - Statut prawny

Statut prawny

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, zwany dalej SGZOZ jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą działającym na podstawie:
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r., o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm) i przepisów wydanych na jej podstawie.
Statutu SGZOZ w Jasienicy.