sgzozjasienica

BIP Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy - Zasady finansowania i działalności

Zasady finansowania i działalności

SGZOZ jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej prowadzącym gospodarkę finansową na zasadach określonych w :
- ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654 z późn. zm.),
- ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),
- ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw.
2. SGZOZ prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego zakładu, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.