header
BIP Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

Konkursy


 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert dla lekarzy POZ

 

Ogłoszenie o konkursie dla lekarzy POZ

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

            Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 711
z późn.zm.) oraz ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

            W konkursie ofert mogą brać udział podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz osoby fizyczne, które nie są podmiotem leczniczym, ale uzyskały fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielają ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej oraz spełniający wymagania określone w „Szczegółowych  Warunkach Konkursu Ofert”.

 1. Termin składania ofert upływa  28.12.2021 r. o  godzinie  9.00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi 28.12.2021 r. o godzinie 9.15  w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy Ośrodek Zdrowia w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845 (pokój nr 26), rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Jasienicy
  i na stronie internetowej Zakładu www.bip.sgzozjasienica.pl nie później niż w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
 4. Oferty należy składać w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy Ośrodek Zdrowia w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845 w pokoju nr 26 lub przesłać pocztą lub firmą kurierską na adres jak wyżej.
 5. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Szczegółowe  warunki konkursu ofert oraz informacje o przedmiocie konkursu ofert zainteresowani Oferenci mogą pobierać w godzinach od 7.30 do 14.00 w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy Ośrodek Zdrowia w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845 w pokoju 26 lub ze strony internetowej Zakładu www.bip.sgzozjasienica.pl
w zakładce Zamówienia Publiczne.

Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

W toku trwania postępowania w sprawie zawarcia umowy o świadczenie usług do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych ulega zawieszeniu, chyba, że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Rozpatrzenie odwołania nastąpi w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych do czasu jego rozpatrzenia.

 

Jasienica, 17.12.2021 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert dla lekarzy POZ

 

Ogłoszenie o konkursie dla lekarzy POZ

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

            Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 711
z późn.zm.) oraz ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

            W konkursie ofert mogą brać udział podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz osoby fizyczne, które nie są podmiotem leczniczym, ale uzyskały fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielają ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej oraz spełniający wymagania określone w „Szczegółowych  Warunkach Konkursu Ofert”.

 1. Termin składania ofert upływa  15.12.2021 r. o  godzinie  9.00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi 15.12.2021 r. o godzinie 9.15  w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy Ośrodek Zdrowia w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845 (pokój nr 26), rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Jasienicy
  i na stronie internetowej Zakładu www.sgzozjasienica.pl nie później niż w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
 4. Oferty należy składać w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy Ośrodek Zdrowia w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845 w pokoju nr 26 lub przesłać pocztą lub firmą kurierską na adres jak wyżej.
 5. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Szczegółowe  warunki konkursu ofert oraz informacje o przedmiocie konkursu ofert zainteresowani Oferenci mogą pobierać w godzinach od 7.30 do 14.00 w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy Ośrodek Zdrowia w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845 w pokoju 26 lub ze strony internetowej Zakładu www.sgzozjasienica.pl
w zakładce Zamówienia Publiczne.

Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

W toku trwania postępowania w sprawie zawarcia umowy o świadczenie usług do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych ulega zawieszeniu, chyba, że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Rozpatrzenie odwołania nastąpi w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych do czasu jego rozpatrzenia.

 

Jasienica, 6.12.2021 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert dla lekarzy POZ

 

Informacja Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy o wynikach konkursu na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

 

Informacja z otwarcia ofert o dzierżawę lokalu

 

Ogłoszenie o konkursie dla lekarzy POZ

 

            Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 711
z późn.zm.) oraz ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

            W konkursie ofert mogą brać udział podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz osoby fizyczne, które nie są podmiotem leczniczym, ale uzyskały fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielają ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej oraz spełniający wymagania określone w „Szczegółowych  Warunkach Konkursu Ofert”.

 1. Termin składania ofert upływa  03.12.2021 r. o  godzinie  9.00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi 03.12.2021 r. o godzinie 9.15  w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy Ośrodek Zdrowia w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845 (pokój nr 26), rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Jasienicy
  i na stronie internetowej Zakładu www.sgzozjasienica.pl nie później niż w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
 4. Oferty należy składać w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy Ośrodek Zdrowia w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845 w pokoju nr 26 lub przesłać pocztą lub firmą kurierską na adres jak wyżej.
 5. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Szczegółowe  warunki konkursu ofert oraz informacje o przedmiocie konkursu ofert zainteresowani Oferenci mogą pobierać w godzinach od 7.30 do 14.00 w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy Ośrodek Zdrowia w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845 w pokoju 26 lub ze strony internetowej Zakładu www.sgzozjasienica.pl
w zakładce Zamówienia Publiczne.

Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

W toku trwania postępowania w sprawie zawarcia umowy o świadczenie usług do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych ulega zawieszeniu, chyba, że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Rozpatrzenie odwołania nastąpi w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych do czasu jego rozpatrzenia.

 

Jasienica, 24.11.2021 r.

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

 

Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy w porozumieniu z Beskidzką Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej ogłasza konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełnić wymogi określone w części I pkt.2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( Dz. U. z 2011 Nr 151, poz. 896).

I. Wymagania dodatkowe:

1. Wiedza na temat realizowanych zadań i przepisów dotyczących działalności SGZOZ w Jasienicy

2. Komunikatywność i kreatywność.

3. Umiejętność organizowania pracy zespołu pielęgniarek i położnych i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.

II. Wymagane dokumenty:

1. Podanie o przyjęcie na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy.

2. Kopia prawa wykonywania zawodu.

3. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska Naczelnej Pielęgniarki (zgodnie z częścią I pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami – Dz. U. z 2011 r. Nr. 151, poz 896).

4. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej – w szczególności potwierdzający wymagany staż pracy.

5. Inne dokumenty w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.

6. Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginał dokumentów.

7. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia praw wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

8. Kandydat zgłaszający się do konkursu składa również oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

III. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów

1. Aplikacje z adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki SGZOZ w Jasienicy" należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie SGZOZ w Jasienicy (pokój 26) lub przesłać pocztą na adres: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845 (decyduje data wpływu; aplikacje, które nie wpłyną w poniżej określonym terminie nie będą rozpatrywane).

2. Na kopercie należy umieścić: nazwisko, imię oraz adres zamieszkania i numer telefonu kandydata.

3. Termin składania dokumentów upływa dnia 29 listopad 2021 r. o godzinie 8:45. 

IV. Informacje dotyczące udostępnienia materiałów

Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym niezbędne do przygotowania koncepcji zmian oraz rozwoju w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa w działalności SGZOZ w Jasienicy.

Kandydaci mogą uzyskać do wglądu powyższe materiały osobiście w godzinach 9:00 – 13:00 w siedzibie SGZOZ w Jasienicy (pokój 26) lub telefonicznie 33 815 32 83 we wszystkie dni robocze.

V. Warunki pracy i płacy

Naczelna Pielęgniarka zatrudniona będzie na podstawie umowy o pracę ( podst. pr. art. 49 pkt. 5 ustawy z dni 15.04.2011 r. o działalności leczniczej DZ. U. z 2021 poz. 711 z późn. zm.).

Wynagrodzenie wg Regulaminu Wynagrodzenia SGZOZ w Jasienicy.

Świadczenia socjalne i pozostałe uprawnienia wg Regulaminu Pracy oraz Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych SGZOZ w Jasienicy.

VI Termin i miejsce rozstrzygnięcia postępowania konkursowego

Otwarcie ofert nastąpi 29 listopada 2021 r. o godzinie 9:00 a rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami rozpoczną się o godzinie 10:00 w siedzibie SGZOZ w Jasienicy 43-385 Jasienica 845 w pokoju nr 25.  

 

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego

 

Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

43-385 Jasienica 845

 

ogłasza przetarg pisemny ograniczony

na dzierżawę lokalu użytkowego zlokalizowanego na nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Jasienica oddanej w nieodpłatne użytkowanie

Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

 1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa na okres 5 lat lokalu użytkowego zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. 31/8, objętej księgą wieczystą KW BB1B/00134739/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności stomatologicznej.
 2. Na przedmiot przetargu składa się dzierżawa gabinetu o powierzchni 19,94 m2 wraz
  z możliwością korzystania z części wspólnych na które składają się: poczekalnia
  o powierzchni 16,80 m2 i WC o powierzchni 7,09 m2.
 3. W przetargu mogą brać udział podmioty, które posiadają ważną umowę  o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne zawartą
  z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 4. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawy (stawka wywoławcza) lokalu stanowiącego przedmiot przetargu wynosi 700 zł (słownie: siedemset złotych 0/00) netto.
 5. Niezależnie od zapłaty czynszu Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów z tytułu:

- zużycia energii elektrycznej, zużycia gazu, zużycia wody, kosztów sprzątania
i środków czystości, wywozu śmieci, wywozu ścieków, okresowych przeglądów technicznych instalacji i budynku, podatku od nieruchomości w wysokości ryczałtowej ustalanej na podstawie udziału procentowego dzierżawionej powierzchni do całości powierzchni budynku oraz łącznych kosztów poniesionych przez Wydzierżawiającego w poprzednim roku kalendarzowym,

-  remontu gabinetu przeprowadzonego na zasadach i warunkach uzgodnionych
z Wydzierżawiającym.

 1. Przeznaczone do wydzierżawienia pomieszczenia można oglądać w Ośrodku Zdrowia w Rudzicy 43-394 Rudzica 350 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie pod nr 338152720.
 2. Regulamin przetargu można pobrać ze strony internetowej www.bip.jasienica.pl , www.bip.sgzozjasienica.pl lub otrzymać  w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 26 w dni robocze /od poniedziałku do piątku/ w godzinach od 8.00 do 13.00 do dnia 25.11.2021 r.
 3. Oferty należy składać zgodnie z warunkami określonymi w  Regulaminie przetargu w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 26 w terminie do dnia 26.11.2021 r. do godziny 09.00.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2021 r. o godzinie 9.15 w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 25.
 5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 6. Czas, na który zostanie zawarta umowa: 60 miesięcy od 01.01.2022 r. do 31.12.2026 r.
 7. Klauzula informacja dla uczestników postępowań przetargowych oraz innych osób których dane osobowe pozyskano w związku z przetargiem została zawarta na stronie internetowej www.bip.jasienica.pl.

 

Jasienica, dnia 28.10.2021 r.

 

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego

 

Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

43-385 Jasienica 845

 

ogłasza przetarg pisemny ograniczony

na dzierżawę lokalu użytkowego zlokalizowanego na nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Jasienica oddanej w nieodpłatne użytkowanie 

Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

 1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa na okres 5 lat lokalu użytkowego zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. 31/8, objętej księgą wieczystą KW BB1B/00134739/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności stomatologicznej.
 2. Na przedmiot przetargu składa się dzierżawa gabinetu o powierzchni 19,94 m2 wraz
  z możliwością korzystania z części wspólnych na które składają się: poczekalnia
  o powierzchni 16,80 m2 i WC o powierzchni 7,09 m2.
 3. W przetargu mogą brać udział podmioty, które posiadają ważną umowę  o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne zawartą
  z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 4. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawy (stawka wywoławcza) lokalu stanowiącego przedmiot przetargu wynosi 700 zł (słownie: siedemset złotych 0/00) netto.
 5. Niezależnie od zapłaty czynszu Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów z tytułu:

- zużycia energii elektrycznej, zużycia gazu, zużycia wody, kosztów sprzątania
i środków czystości, wywozu śmieci, wywozu ścieków, okresowych przeglądów technicznych instalacji i budynku, podatku od nieruchomości w wysokości ryczałtowej ustalanej na podstawie udziału procentowego dzierżawionej powierzchni do całości powierzchni budynku oraz łącznych kosztów poniesionych przez Wydzierżawiającego w poprzednim roku kalendarzowym,

-  remontu gabinetu przeprowadzonego na zasadach i warunkach uzgodnionych
z Wydzierżawiającym.

 1. Przeznaczone do wydzierżawienia pomieszczenia można oglądać w Ośrodku Zdrowia w Rudzicy 43-394 Rudzica 350 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie pod nr 338152720.
 2. Regulamin przetargu można pobrać ze strony internetowej www.bip.jasienica.pl , www.bip.sgzozjasienica.pl lub otrzymać  w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 26 w dni robocze /od poniedziałku do piątku/ w godzinach od 8.00 do 13.00 do dnia 10.11.2021 r.
 3. Oferty należy składać zgodnie z warunkami określonymi w  Regulaminie przetargu w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 26 w terminie do dnia 12.11.2021 r. do godziny 09.00.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.11.2021 r. o godzinie 9.15 w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 25.
 5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 6. Czas, na który zostanie zawarta umowa: 60 miesięcy od 01.01.2022 r. do 31.12.2026 r.
 7. Klauzula informacja dla uczestników postępowań przetargowych oraz innych osób których dane osobowe pozyskano w związku z przetargiem została zawarta na stronie internetowej www.bip.jasienica.pl.

 

Jasienica, dnia 28.10.2021 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na Dostawę aparatu USG (znak sprawy SGZOZ/ZP.1.2021)

 

Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania na Dostawę aparatu USG, które prowadzone jest w trybie podstawowym, którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129). Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której będą zamieszczane dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem:

https://sgzozjasienica.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html  (w wierszu oznaczonym numerem postępowania).

 

Dostawa aparatu USG

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Konkurs ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych

 

Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

43-385 Jasienica 845

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.).

ogłasza konkurs ofert

na wykonywanie badań laboratoryjnych  dla

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

w zakresie określonym w załączniku nr 1 do  Warunków Konkursu Ofert

 1. W konkursie ofert mogą brać udział Oferenci będący podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz spełniający wymagania określone w Warunkach Konkursu Ofert wraz z załącznikami.
 2. Warunki Konkursu Ofert wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej http://bip.sgzozjasienica.pl/zamowienia-publiczne lub otrzymać w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 26 lub 20 w dni robocze /od poniedziałku do piątku/ w godzinach od 8.00 do 13.00 do dnia 11.06.2021 r.
 3. Oferty należy składać zgodnie z warunkami określonymi w  Warunkach Konkursu Ofert wraz z załącznikami, w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 26 w terminie do dnia 14.06.2021 r. do godziny 09.15.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2021 r. o godzinie 9.30 w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 25.
 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 5. Czas, na który zostanie zawarta umowa: 12 miesięcy od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r.
 6. Klauzula informacja dla uczestników postępowań o udzielanie zamówień publicznych, Wykonawców oraz innych osób których dane osobowe pozyskano w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia bądź w związku z realizacją zamówienia przez Wykonawcę zawarto na stronie internetowej http://bip.sgzozjasienica.pl/zamowienia-publiczne oraz stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Jasienica, dnia 31.05.2021 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu

konkurs-rozstrzygnięcie.pdf - Rozstrzygnięcie konkursu

 

Konkurs ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych

 

Konkurs ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy w zakresie określonym w załączniku nr 1 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert

 

Wyniki konkursu na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS)

 

Lista oferentów, którzy złożyli najkorzystniejszą ofertę na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie poradni specjalistycznych działających w ramach Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

Sprawa SGZOZ-AOS/01/2013 

            

 1. Poradnia Okulistyczna

lek. Krzysztof Wilczyński

 

 1. Poradnia Ortopedii i traumatologii narządu ruchu

lek. Artur Sczesny

lek. Wiesław Dronka

lek. Piotr Jurczek

 

 1. Poradnia Kardiologiczna

lek. Jacek Jonkisz

lek. Jarosław Kalarus

 

 1. Poradnia Pulmonologiczna

lek. Mirosław Bomski

 

Ogłoszenie o konkursie na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS)

 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

43-385 Jasienica 845

Tel/fax 33 815 32 83

Sprawa SGZOZ-AOS/01/2013

Ogłoszenie o konkursie

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845, na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. nr 112. Poz. 654 ze zm.), zaprasza oferentów do składania ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, tj.

 1. świadczeń w zakresie kardiologii,
 2. świadczeń w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 3. świadczeń w zakresie gruźlicy i chorób płuc,
 4. świadczeń w zakresie okulistyki.

 

W konkursie mogą brać udział podmioty określone w ustawie o działalności leczniczej, które posiadają uprawnienia do wykonywania działalności oraz czynności objętych zakresem przedmiotu konkursu i są z nim zgodne, jak również muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Ofertę należy złożyć do dnia 24.12.2013r., do godziny 7:30 w siedzibie Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845 w Sekretariacie.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.12.2013r. o godzinie 8:00 w siedzibie SGZOZ w Jasienicy.

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz informacje o przedmiocie konkursu ofert, zainteresowani Oferenci mogą pobierać w godzinach od 8:00 do 14:00 od dnia 17.12.2013r. w siedzibie SGZOZ  Jasienica, 43-385 Jasienica 845, w pokoju 24 lub ze strony internetowej SGZOZ WWW.bip.sgzozjasienica.pl

 

Załączniki do konkursu

 

Konkurs ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

 

Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 z 2011r. poz. 654 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

Ogłasza konkurs ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych
dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy
w zakresie określonym w załączniku nr 1 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert

1. W konkursie ofert mogą brać udział Oferenci będący podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz spełniający wymagania określone  w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert wraz z załącznikami.

2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej http://bip.sgzozjasienica.pl/zamowienia-publiczne lub otrzymać  w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24 w dni robocze /od poniedziałku do piątku/ w godzinach od 8.00do 13.00 do dnia 06.06.2013r.

3. Oferty należy składać zgodnie z warunkami określonymi w  Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert wraz z załącznikami, w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24 w terminie do dnia 07.06.2013r. do godziny 08.30.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2013r. o godzinie 9.30 w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24.

5.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Czas, na który zostanie zawarta umowa: 2 lata licząc od daty podpisania umowy.

7. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

 

Jasienica, dnia 29.05.2013r

 

AOS/02/2012

sprawa SGZOZ/AOS/02/2012

Rostrzygniecie Konkursu sprawa SGZOZ-AOS/02/2012

Ogłoszenie o konkursie - Poradnia laryngologiczna oraz Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

43-385 Jasienica 845

tel/fax 33 8153 283

Sprawa SGZOZ-AOS /02/2012

 

Ogłoszenie o konkursie

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845, na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r nr 112. poz. 654 ze zm.), zaprasza oferentów do składania ofert w konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, tj. 

a) świadczeń w zakresie gruźlicy i chorób płuc,

b) świadczeń w zakresie otolaryngologii.

 

W konkursie mogą brać udział podmioty określone w ustawie o działalności leczniczej, które posiadają uprawnienia do wykonywania działalności oraz czynności objętych zakresem przedmiotu konkursu i są z nim zgodne, jak również muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Ofertę należy złożyć do dnia 20.12.2012r., do godziny 07.30 w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845 w Sekretariacie.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12.2012r. o godzinie 08.00 w siedzibie SGZOZ w Jasienicy.

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz informacje o przedmiocie konkursu ofert zainteresowani Oferenci mogą pobierać w godzinach od 8.00 do 14.00 od dnia 12.11.2012r., w siedzibie SGZOZ w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845, w pokoju 24 lub ze strony internetowej SGZOZ www.bip.sgzozjasienica.pl

 

Jasienica, 12.12.2012r.    Zatwierdzam: Kierownik SGZOZ w Jasienicy Katarzyna Sauć-Kania

 

Rozstrzygniecie Konkursu- Sprawa SGZOZ AOS-01/2012

Jasienica 06.12.2012r

 

Lista oferentów, którzy złożyli najkorzystniejszą ofertę na udzielenie świadczeń  zdrowotnych w zakresie poradni specjalistycznych działających w ramach Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy 

Sprawa SGZOZ-AOS/01/2012.

 

 1. Poradnia Okulistyczna

lek. Krzysztof Wilczyński

 

 1. Poradnia Neurologiczna

lek. Wojciech Rodak

 

 1. Poradnia Laryngologiczna

Oferta odrzucona z powodu przekroczenia kwoty jaką zamawiający może przeznaczyć na realizację świadczenia

 

 1. Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

lek. Artur Sczesny

lek. Wiesław Dronka

 

 1. Poradnia Kardiologiczna

lek. Jacek Jonkisz

lek. Jarosław Kalarus

 

 1. Poradnia Pulmonologiczna

Brak oferty 

 
 

Jasienica 29.11.2012r.                              Sprawa SGZOZ-POZ/02/2012 Jasienica/Rudzica

 

 

Lista oferentów, którzy złożyli najkorzystniejszą ofertę na udzielenie świadczeń   

                zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

  

Ośrodek Zdrowia w Rudzicy

 

 1. Mariusz Kuźniar - Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Rudzica 350

  

Ośrodek Zdrowia w Jasienicy

 

 1. Elżbieta Madej Józefacka – Indywidualna Praktyka Lekarska Bielowicko 133
 2. Tomasz Hajzler – Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Bielsko-Biała ul. Barkowska 218

  

Ogłoszenie o konkursie AOS

 

Ogłoszenie o konkursie 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845, na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r nr 112. poz. 654 ze zm.), zaprasza oferentów do składania ofert w konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) tj.:

 1. świadczeń w zakresie kardiologii;

 2. świadczeń w zakresie neurologii;

 3. świadczeń w zakresie gruźlicy i chorób płuc;

 4. świadczeń w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu;

 5. świadczeń w zakresie okulistyki;

 6. świadczeń w zakresie otolaryngologii.

 

W konkursie mogą brać udział podmioty określone w ustawie o działalności leczniczej, które posiadają uprawnienia do wykonywania działalności oraz czynności objętych zakresem przedmiotu konkursu i są z nim zgodne, jak również muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Ofertę należy złożyć do dnia 06.12.2012r., do godziny 07.30 w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845 w Sekretariacie.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2012r., o godzinie 08.00 w siedzibie SGZOZ w Jasienicy.

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz informacje o przedmiocie konkursu ofert zainteresowani Oferenci mogą pobierać w godzinach od 8.00 do 14.00 od dnia 23.11.2012r., w siedzibie SGZOZ w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845, w pokoju 24 lub ze strony internetowej www.bip.sgzozjasienica.pl w zakładce KONKURSY.

 

Konkurs AOS pliki do pobrania

 

Ogłoszenie o konkursie

 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845, na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r nr 112. poz. 654 ze zm.), zaprasza oferentów do składania ofert w konkursie na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Ośrodku Zdrowia w Jasienicy oraz Rudzicy.

 

W konkursie mogą brać udział podmioty określone w ustawie o działalności leczniczej, które posiadają uprawnienia do wykonywania działalności oraz czynności objętych zakresem przedmiotu konkursu i są z nim zgodne, jak również muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Ofertę należy złożyć do dnia 29.11.2012r., do godziny 07.30 w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845 w Sekretariacie.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2012r., o godzinie 08.00 w siedzibie SGZOZ w Jasienicy.

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz informacje o przedmiocie konkursu ofert zainteresowani Oferenci mogą pobierać w godzinach od 8.00 do 14.00 od dnia 21.11.2012r., w siedzibie SGZOZ w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845, w pokoju 24 lub ze strony internetowej www.bip.sgzozjasienica.pl w zakładce Konkursy.

 

 

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie poz Ośrodek Zdrowia Jasienica oraz Ośrodek Zdrowia Rudzica.


Data stworzenia: 2012-11-14 10:41:00
Autor: SGZOZ Jasienica
Data publikacji: 2012-11-14 10:41:00
Osoba udostępniająca na stronie: SGZOZ Jasienica
Data ostatniej modyfikacji: 2022-02-02 15:16:06
Osoba modyfikująca: SGZOZ Jasienica
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.