header
BIP Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych SGZOZ


SGZOZ prowadzi swą działalność w następującym zespole osobowym:
Ośrodek Zdrowia w Jasienicy – siedziba główna – Jasienica 845
Poradnie specjalistyczne prowadzone są przez lekarzy określonej specjalizacji, wraz z zespołem pielęgniarskim.

Do podstawowych zadań Poradni należy:
ambulatoryjna, specjalistyczna opieka zdrowotna w zakresie odpowiadającym poszczególnym poradniom;
leczenie ambulatoryjne chorób osób dorosłych i dzieci, wraz z wizytami domowymi u pacjentów obłożnie chorych;
wykonywanie badań profilaktycznych, w tym także tych wchodzących w zakres medycyny pracy oraz badań kierowców i kandydatów na kierowców, konsultacje specjalistyczne lekarzy orzeczników zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi.
współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarzami specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających szczególnego postępowania leczniczego.
udzielanie świadczeń w zakresie kwalifikacji do zaopatrzenia w środki pomocnicze,
kierowanie pacjentów na leczenie sanatoryjne w oddziałach szpitalnych, sanatoriach i specjalistycznych ośrodkach leczniczych,
orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
badania diagnostyczne z analizą medyczną, współpraca z laboratoriami i pracowniami w celu realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej,
współpraca z instytucjami i zakładami ubezpieczeniowymi w zakresie orzekania i opiniowania o stanie zdrowia osób ubezpieczonych.

Poradnie podstawowej opieki zdrowotnej.
Poradnia dla osób dorosłych – lekarze oraz lekarze medycyny rodzinnej, ogólnej , internistycznej wraz z zespołem pielęgniarskim, pielęgniarka środowiskowa, rejestratorka medyczna.
Poradnia dla dzieci – lekarze specjaliści pediatrzy, zespół pielęgniarski.

Do zadań poradni podstawowej opieki zdrowotnej:
świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;
świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej;
świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielane w środowisku nauczania i wychowania zwane dalej świadczeniami pielęgniarki szkolnej;
Świadczenia gwarantowane w zakresie poz ukierunkowane są na promocję zdrowia, profilaktykę, diagnostykę schorzeń, leczenie, zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności oraz usprawnianie i pielęgnację świadczeniobiorcy w chorobie.
Świadczenia lekarskie realizowane są w miejscu udzielania świadczeń oraz w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi - poprzez porady udzielane w domu świadczeniobiorcy; dni i godziny przyjęć, w tym czas przeznaczony na realizację porad udzielanych w warunkach domowych, określa harmonogram pracy lekarza, który dostępny jest w widocznym miejscu na tablicy przy Rejestracji.

Dział badań diagnostycznych
Pracowania RTG – lekarz radiolog, technik radiolog
Pracownia USG – lekarz radiolog
Laboratorium Analityczne - magister analityki medycznej, technik analityk

Poradnia rehabilitacyjna – lekarz rehabilitant, zespół pielęgniarski, fizjoterapeuci,
Celem pracy Poradni Rehabilitacyjnej jest świadczenie lekarskich i fizjoterapeutycznych usług rehabilitacyjnych. Poradnia Rehabilitacyjna świadczy swoje usługi osobom chorym i niepełnosprawnym w zakresie wizyt lekarskich ambulatoryjnych i domowych po wcześniejszym otrzymaniu skierowania do tut. Poradni. Poradnia Rehabilitacyjna świadczy swoje usługi osobom chorym i niepełnosprawnym w zakresie zabiegów rehabilitacyjnych udzielanych w warunkach ambulatoryjnych i domowych na podstawie skierowania wydanego przez lekarzy tut. Poradni Rehabilitacyjnej.
Lekarz w Poradni Rehabilitacyjnej odpowiada za ambulatoryjną i domową opiekę lekarska obejmująca w szczególności badanie i poradę lekarską łącznie z wymaganym postępowaniem diagnostycznym, leczniczym, rehabilitacyjnym oraz uzupełniającymi konsultacjami i dalszą pomocą specjalistyczną (kierowanie na leczenie szpitalne, sanatoryjne itd.)

Poradnia medycyny pracy – lekarz uprawniony do badań lekarskich pracowników na podstawie stosownych przepisów o medycynie pracy, lekarz uprawniony do badań kandydatów na kierowców i kierowców, na podstawie stosownych przepisów, pielęgniarka medycyny pracy.
Do zadań Poradni medycyny pracy należy:
sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zatrudnionymi w przedsiębiorstwie, z którym SGZOZ zawarło stosowną umowę ,
wykonywanie badań lekarskich wstępnych, okresowych, kontrolnych i końcowych u pracowników kierowanych przez ich pracodawców,
wykonywanie badań lekarskich kierowców i kandydatów na kierowców,
wykonywanie badań psychologicznych kierowców,
współpraca z lekarzem poz, lekarzami specjalistami, pielęgniarką medycyny pracy, psychologiem i innymi osobami, których opinia może mieć znaczenie przy orzekaniu o zdolności pracownika do wykonywania określonej pracy,
współpraca z instytucjami powołanymi do orzekania w sprawie chorób zawodowych,
współpraca z regionalnymi ośrodkami medycyny pracy, Inspekcja Transportu Drogowego, policją i innymi instytucjami i organami powołanymi do kontroli orzeczeń lekarskich wydawanych pracownikom i kierowcom.

Dział administracyjno-finansowy oraz kadry
zastępca kierownika ds. administracyjno–finansowego – odpowiedzialny za księgowość, majątek, zamówienia publiczne, archiwum, sekcje sprzątaczek, konserwatora, system informatyczny.
st. inspektor ds. kadr
Do zadań działu administracyjno-finansowego należy:
prowadzenie dokumentacji administracyjno-finansowej obejmującej całokształt działalności SGZOZ,
przygotowanie dokumentacji finansowo-rzeczowej na potrzeby realizowanych umów z publicznym płatnikiem ubezpieczenia zdrowotnego,
prowadzenie statystyki medycznej i dokumentacji inwentarzowej, w tym także środków trwałych,
wykonywanie kopii dokumentacji medycznej i druków medycznych zgodnie z zapotrzebowaniem,
sporządzanie obowiązujących sprawozdań statystycznych,
sporządzanie indywidualnych list wynagrodzeń i prowadzenie ewidencji wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
prowadzenie dokumentacji kadrowej, ubezpieczeń społecznych pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy innej niż umowa o pracę,
prowadzenie dokumentacji i ewidencji na potrzeby organów kontroli skarbowej, w tym ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości, łącznie z deklaracjami podatkowymi.
fakturowanie i wstępna kontrola kompletności i rzetelności dokumentów księgowych ( faktur)

obsługę sekretarsko - kancelaryjną SGZOZ
prowadzenie archiwum zakładowego,
prowadzenie rozliczeń związanych z PFRON,
prowadzenie gospodarki magazynowej,
nadzór nad sprawami gospodarczymi, czystością w SGZOZ,
dokonywanie zakupu materiałów i usług zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych

Do zadań st. inspektora ds. kadr należy:
terminowe i prawidłowe prowadzenie całokształtu spraw pracowniczych w SGZOZ związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy.
ustalenie prawa do urlopu wypoczynkowego, nagrody jubileuszowej, dodatku stażowego.
prowadzenie akt osobowych pracowników
wydawanie skierowań na badania profilaktyczne i kontrolowanie terminów ważności tych badań.
kompletowanie dokumentów do emerytury i renty.
prowadzenie sprawozdawczości dot. spraw kadrowych.
przygotowywanie projektów regulaminów, zarządzeń, zakresów obowiązków służbowych i innych właściwych dokumentów zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.


2. Ośrodek Zdrowia w Grodźcu - filia – lekarz ogólny, medycyny rodzinnej lub internista oraz pediatra, zespół pielęgniarski, sprzątaczki.
3. Ośrodek Zdrowia w Mazańcowicach – filia - lekarz ogólny, medycyny rodzinnej lub internista oraz pediatra, zespół pielęgniarski, sprzątaczki.
4. Ośrodek Zdrowia w Międzyrzeczu – filia - lekarz ogólny, medycyny rodzinnej lub internista oraz pediatra, zespół pielęgniarski, rejestratorka medyczna, sprzątaczki.
5. Ośrodek Zdrowia w Rudzicy – filia z pracownią USG - lekarz ogólny, medycyny rodzinnej lub internista oraz pediatra, zespół pielęgniarski, rejestratorka medyczna, sprzątaczki.
6. Pielęgniarska opieka długoterminowa – 3 osobowy zespół pielęgniarskiej opieki długoterminowej.

Pielęgniarska opieka długoterminowa jest to opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej, intensywnej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych.
Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani świadczeniobiorcy przewlekle chorzy somatycznie i psychosomatycznie oraz psychicznie chorzy z wyłączeniem ostrej fazy choroby psychicznej, niezdolni do samoopieki i samopielęgnacji, którzy w ocenie kartą oceny świadczeniobiorcy uzyskali od 0 do 40 punktów.

Warunkami objęcia świadczeniobiorcy pielęgniarską opieką długoterminową domową są:
-nieobjęcie opieką przez hospicjum domowe;
-nieobjęcie opieką przez inny zakład opiekuńczy udzielający świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych;
-nieobjęcie opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie;
-niepozostawanie w ostrej fazie choroby psychicznej.
-Świadczenia gwarantowane realizowane przez pielęgniarską opiekę długoterminową domową, są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do którego dołącza się kartę oceny świadczeniobiorcy do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową
-Świadczenia gwarantowane realizowane przez pielęgniarską opiekę długoterminową domową obejmują:
-świadczenia udzielane przez pielęgniarkę, wizyty – nie mniej niż 4 razy w tygodniu, przy dostępności do świadczeń od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-20:00 oraz w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy – w medycznie uzasadnionych przypadkach;
-przygotowanie świadczeniobiorcy i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niesprawnością;
-świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania;
-edukację zdrowotną świadczeniobiorcy oraz członków jego rodziny;
-pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym;
-pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji świadczeniobiorcy w domu.


Data stworzenia: 2012-09-05 16:02:00
Autor: SGZOZ Jasienica
Data publikacji: 2012-09-05 16:02:00
Osoba udostępniająca na stronie: SGZOZ Jasienica
Data ostatniej modyfikacji: 2022-01-31 13:24:44
Osoba modyfikująca: SGZOZ Jasienica
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.