header
BIP Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

Zamówienia publiczne


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert

Zmianie ulega termin otwarcia ofert na 31.05.2022 r. godzina 10.30.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

 

Ogłoszenie konkursu ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych

Kierownik  Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

43-385 Jasienica 845

 

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn.zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.).

 

ogłasza konkurs ofert

na wykonywanie badań laboratoryjnych  dla

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

w zakresie określonym w załączniku nr 1 do  Warunków Konkursu Ofert

 

 1. W konkursie ofert mogą brać udział Oferenci będący podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz spełniający wymagania określone w Warunkach Konkursu Ofert wraz z załącznikami.
 2. Warunki Konkursu Ofert wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej http://bip.sgzozjasienica.pl/zamowienia-publiczne lub otrzymać w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 26 lub 20 w dni robocze /od poniedziałku do piątku/ w godzinach od 8.00 do 13.00 do dnia 30.05.2022 r.
 3. Oferty należy składać zgodnie z warunkami określonymi w  Warunkach Konkursu Ofert wraz z załącznikami, w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 26 w terminie do dnia 31.05.2022 r. do godziny 09.15. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2022 r. o godzinie 9.30 w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 25.
 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 5. Czas, na który zostanie zawarta umowa: 12 miesięcy od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.
 6. Klauzula informacja dla uczestników postępowań o udzielanie zamówień publicznych, Wykonawców oraz innych osób których dane osobowe pozyskano w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia bądź w związku z realizacją zamówienia przez Wykonawcę zawarto na stronie internetowej http://bip.sgzozjasienica.pl/zamowienia-publiczne oraz stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Jasienica, dnia 20.05.2022 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert dla lekarzy POZ

 

Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek  dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

 

Ogłoszenie o konkursie dla lekarzy POZ

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

            Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 711
z późn.zm.) oraz ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

            W konkursie ofert mogą brać udział podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz osoby fizyczne, które nie są podmiotem leczniczym, ale uzyskały fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielają ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej oraz spełniający wymagania określone w „Szczegółowych  Warunkach Konkursu Ofert”.

 1. Termin składania ofert upływa  28.12.2021 r. o  godzinie  9.00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi 28.12.2021 r. o godzinie 9.15  w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy Ośrodek Zdrowia w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845 (pokój nr 26), rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Jasienicy
  i na stronie internetowej Zakładu www.bip.sgzozjasienica.pl nie później niż w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
 4. Oferty należy składać w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy Ośrodek Zdrowia w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845 w pokoju nr 26 lub przesłać pocztą lub firmą kurierską na adres jak wyżej.
 5. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Szczegółowe  warunki konkursu ofert oraz informacje o przedmiocie konkursu ofert zainteresowani Oferenci mogą pobierać w godzinach od 7.30 do 14.00 w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy Ośrodek Zdrowia w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845 w pokoju 26 lub ze strony internetowej Zakładu www.bip.sgzozjasienica.pl
w zakładce Zamówienia Publiczne.

Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

W toku trwania postępowania w sprawie zawarcia umowy o świadczenie usług do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych ulega zawieszeniu, chyba, że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Rozpatrzenie odwołania nastąpi w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych do czasu jego rozpatrzenia.

 

Jasienica, 17.12.2021 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert dla lekarzy POZ

 

Ogłoszenie o konkursie dla lekarzy POZ

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

            Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 711
z późn.zm.) oraz ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

            W konkursie ofert mogą brać udział podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz osoby fizyczne, które nie są podmiotem leczniczym, ale uzyskały fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielają ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej oraz spełniający wymagania określone w „Szczegółowych  Warunkach Konkursu Ofert”.

 1. Termin składania ofert upływa  15.12.2021 r. o  godzinie  9.00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi 15.12.2021 r. o godzinie 9.15  w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy Ośrodek Zdrowia w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845 (pokój nr 26), rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Jasienicy
  i na stronie internetowej Zakładu www.sgzozjasienica.pl nie później niż w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
 4. Oferty należy składać w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy Ośrodek Zdrowia w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845 w pokoju nr 26 lub przesłać pocztą lub firmą kurierską na adres jak wyżej.
 5. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Szczegółowe  warunki konkursu ofert oraz informacje o przedmiocie konkursu ofert zainteresowani Oferenci mogą pobierać w godzinach od 7.30 do 14.00 w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy Ośrodek Zdrowia w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845 w pokoju 26 lub ze strony internetowej Zakładu www.sgzozjasienica.pl
w zakładce Zamówienia Publiczne.

Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

W toku trwania postępowania w sprawie zawarcia umowy o świadczenie usług do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych ulega zawieszeniu, chyba, że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Rozpatrzenie odwołania nastąpi w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych do czasu jego rozpatrzenia.

 

Jasienica, 6.12.2021 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert dla lekarzy POZ

 

Informacja Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy o wynikach konkursu na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

 

Informacja z otwarcia ofert o dzierżawę lokalu

 

Ogłoszenie o konkursie dla lekarzy POZ

 

            Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 711
z późn.zm.) oraz ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

            W konkursie ofert mogą brać udział podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz osoby fizyczne, które nie są podmiotem leczniczym, ale uzyskały fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielają ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej oraz spełniający wymagania określone w „Szczegółowych  Warunkach Konkursu Ofert”.

 1. Termin składania ofert upływa  03.12.2021 r. o  godzinie  9.00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi 03.12.2021 r. o godzinie 9.15  w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy Ośrodek Zdrowia w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845 (pokój nr 26), rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Jasienicy
  i na stronie internetowej Zakładu www.sgzozjasienica.pl nie później niż w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
 4. Oferty należy składać w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy Ośrodek Zdrowia w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845 w pokoju nr 26 lub przesłać pocztą lub firmą kurierską na adres jak wyżej.
 5. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Szczegółowe  warunki konkursu ofert oraz informacje o przedmiocie konkursu ofert zainteresowani Oferenci mogą pobierać w godzinach od 7.30 do 14.00 w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy Ośrodek Zdrowia w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845 w pokoju 26 lub ze strony internetowej Zakładu www.sgzozjasienica.pl
w zakładce Zamówienia Publiczne.

Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

W toku trwania postępowania w sprawie zawarcia umowy o świadczenie usług do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych ulega zawieszeniu, chyba, że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Rozpatrzenie odwołania nastąpi w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych do czasu jego rozpatrzenia.

 

Jasienica, 24.11.2021 r.

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy w porozumieniu z Beskidzką Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej ogłasza konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełnić wymogi określone w części I pkt.2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( Dz. U. z 2011 Nr 151, poz. 896).

I. Wymagania dodatkowe:

1. Wiedza na temat realizowanych zadań i przepisów dotyczących działalności SGZOZ w Jasienicy

2. Komunikatywność i kreatywność.

3. Umiejętność organizowania pracy zespołu pielęgniarek i położnych i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.

II. Wymagane dokumenty:

1. Podanie o przyjęcie na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy.

2. Kopia prawa wykonywania zawodu.

3. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska Naczelnej Pielęgniarki (zgodnie z częścią I pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami – Dz. U. z 2011 r. Nr. 151, poz 896).

4. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej – w szczególności potwierdzający wymagany staż pracy.

5. Inne dokumenty w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.

6. Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginał dokumentów.

7. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia praw wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

8. Kandydat zgłaszający się do konkursu składa również oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

III. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów

1. Aplikacje z adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki SGZOZ w Jasienicy" należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie SGZOZ w Jasienicy (pokój 26) lub przesłać pocztą na adres: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845 (decyduje data wpływu; aplikacje, które nie wpłyną w poniżej określonym terminie nie będą rozpatrywane).

2. Na kopercie należy umieścić: nazwisko, imię oraz adres zamieszkania i numer telefonu kandydata.

3. Termin składania dokumentów upływa dnia 29 listopad 2021 r. o godzinie 8:45.

IV. Informacje dotyczące udostępnienia materiałów

Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym niezbędne do przygotowania koncepcji zmian oraz rozwoju w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa w działalności SGZOZ w Jasienicy.

Kandydaci mogą uzyskać do wglądu powyższe materiały osobiście w godzinach 9:00 – 13:00 w siedzibie SGZOZ w Jasienicy (pokój 26) lub telefonicznie 33 815 32 83 we wszystkie dni robocze.

V. Warunki pracy i płacy

Naczelna Pielęgniarka zatrudniona będzie na podstawie umowy o pracę ( podst. pr. art. 49 pkt. 5 ustawy z dni 15.04.2011 r. o działalności leczniczej DZ. U. z 2021 poz. 711 z późn. zm.).

Wynagrodzenie wg Regulaminu Wynagrodzenia SGZOZ w Jasienicy.

Świadczenia socjalne i pozostałe uprawnienia wg Regulaminu Pracy oraz Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych SGZOZ w Jasienicy.

VI Termin i miejsce rozstrzygnięcia postępowania konkursowego

Otwarcie ofert nastąpi 29 listopada 2021 r. o godzinie 9:00 a rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami rozpoczną się o godzinie 10:00 w siedzibie SGZOZ w Jasienicy 43-385 Jasienica 845 w pokoju nr 25.  

 

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego

 

Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

43-385 Jasienica 845

ogłasza przetarg pisemny ograniczony

na dzierżawę lokalu użytkowego zlokalizowanego na nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Jasienica oddanej w nieodpłatne użytkowanie

Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

 1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa na okres 5 lat lokalu użytkowego zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. 31/8, objętej księgą wieczystą KW BB1B/00134739/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności stomatologicznej.
 2. Na przedmiot przetargu składa się dzierżawa gabinetu o powierzchni 19,94 m2 wraz
  z możliwością korzystania z części wspólnych na które składają się: poczekalnia
  o powierzchni 16,80 m2 i WC o powierzchni 7,09 m2.
 3. W przetargu mogą brać udział podmioty, które posiadają ważną umowę  o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne zawartą
  z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 4. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawy (stawka wywoławcza) lokalu stanowiącego przedmiot przetargu wynosi 700 zł (słownie: siedemset złotych 0/00) netto.
 5. Niezależnie od zapłaty czynszu Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów z tytułu:

- zużycia energii elektrycznej, zużycia gazu, zużycia wody, kosztów sprzątania
i środków czystości, wywozu śmieci, wywozu ścieków, okresowych przeglądów technicznych instalacji i budynku, podatku od nieruchomości w wysokości ryczałtowej ustalanej na podstawie udziału procentowego dzierżawionej powierzchni do całości powierzchni budynku oraz łącznych kosztów poniesionych przez Wydzierżawiającego w poprzednim roku kalendarzowym,

-  remontu gabinetu przeprowadzonego na zasadach i warunkach uzgodnionych
z Wydzierżawiającym.

 1. Przeznaczone do wydzierżawienia pomieszczenia można oglądać w Ośrodku Zdrowia w Rudzicy 43-394 Rudzica 350 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie pod nr 338152720.
 2. Regulamin przetargu można pobrać ze strony internetowej www.bip.jasienica.pl , www.bip.sgzozjasienica.pl lub otrzymać  w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 26 w dni robocze /od poniedziałku do piątku/ w godzinach od 8.00 do 13.00 do dnia 25.11.2021 r.
 3. Oferty należy składać zgodnie z warunkami określonymi w  Regulaminie przetargu w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 26 w terminie do dnia 26.11.2021 r. do godziny 09.00.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2021 r. o godzinie 9.15 w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 25.
 5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 6. Czas, na który zostanie zawarta umowa: 60 miesięcy od 01.01.2022 r. do 31.12.2026 r.
 7. Klauzula informacja dla uczestników postępowań przetargowych oraz innych osób których dane osobowe pozyskano w związku z przetargiem została zawarta na stronie internetowej www.bip.jasienica.pl.

 

Jasienica, dnia 28.10.2021 r.

 

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego

 

Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

43-385 Jasienica 845

ogłasza przetarg pisemny ograniczony

na dzierżawę lokalu użytkowego zlokalizowanego na nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Jasienica oddanej w nieodpłatne użytkowanie 

Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

 1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa na okres 5 lat lokalu użytkowego zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. 31/8, objętej księgą wieczystą KW BB1B/00134739/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności stomatologicznej.
 2. Na przedmiot przetargu składa się dzierżawa gabinetu o powierzchni 19,94 m2 wraz
  z możliwością korzystania z części wspólnych na które składają się: poczekalnia
  o powierzchni 16,80 m2 i WC o powierzchni 7,09 m2.
 3. W przetargu mogą brać udział podmioty, które posiadają ważną umowę  o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne zawartą
  z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 4. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawy (stawka wywoławcza) lokalu stanowiącego przedmiot przetargu wynosi 700 zł (słownie: siedemset złotych 0/00) netto.
 5. Niezależnie od zapłaty czynszu Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów z tytułu:

- zużycia energii elektrycznej, zużycia gazu, zużycia wody, kosztów sprzątania
i środków czystości, wywozu śmieci, wywozu ścieków, okresowych przeglądów technicznych instalacji i budynku, podatku od nieruchomości w wysokości ryczałtowej ustalanej na podstawie udziału procentowego dzierżawionej powierzchni do całości powierzchni budynku oraz łącznych kosztów poniesionych przez Wydzierżawiającego w poprzednim roku kalendarzowym,

-  remontu gabinetu przeprowadzonego na zasadach i warunkach uzgodnionych
z Wydzierżawiającym.

 1. Przeznaczone do wydzierżawienia pomieszczenia można oglądać w Ośrodku Zdrowia w Rudzicy 43-394 Rudzica 350 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie pod nr 338152720.
 2. Regulamin przetargu można pobrać ze strony internetowej www.bip.jasienica.pl , www.bip.sgzozjasienica.pl lub otrzymać  w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 26 w dni robocze /od poniedziałku do piątku/ w godzinach od 8.00 do 13.00 do dnia 10.11.2021 r.
 3. Oferty należy składać zgodnie z warunkami określonymi w  Regulaminie przetargu w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 26 w terminie do dnia 12.11.2021 r. do godziny 09.00.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.11.2021 r. o godzinie 9.15 w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 25.
 5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 6. Czas, na który zostanie zawarta umowa: 60 miesięcy od 01.01.2022 r. do 31.12.2026 r.
 7. Klauzula informacja dla uczestników postępowań przetargowych oraz innych osób których dane osobowe pozyskano w związku z przetargiem została zawarta na stronie internetowej www.bip.jasienica.pl.

 

Jasienica, dnia 28.10.2021 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na Dostawę aparatu USG (znak sprawy SGZOZ/ZP.1.2021)

 

Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania na Dostawę aparatu USG, które prowadzone jest w trybie podstawowym, którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129). Strona internetowa prowadzonego postępowania, na której będą zamieszczane dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem:

https://sgzozjasienica.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html  (w wierszu oznaczonym numerem postępowania).

 

Dostawa aparatu USG

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Konkurs ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych

 

Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

43-385 Jasienica 845

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.).

ogłasza konkurs ofert

na wykonywanie badań laboratoryjnych  dla

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

w zakresie określonym w załączniku nr 1 do  Warunków Konkursu Ofert

 1. W konkursie ofert mogą brać udział Oferenci będący podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz spełniający wymagania określone w Warunkach Konkursu Ofert wraz z załącznikami.
 2. Warunki Konkursu Ofert wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej http://bip.sgzozjasienica.pl/zamowienia-publiczne lub otrzymać w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 26 lub 20 w dni robocze /od poniedziałku do piątku/ w godzinach od 8.00 do 13.00 do dnia 11.06.2021 r.
 3. Oferty należy składać zgodnie z warunkami określonymi w  Warunkach Konkursu Ofert wraz z załącznikami, w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 26 w terminie do dnia 14.06.2021 r. do godziny 09.15.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2021 r. o godzinie 9.30 w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 25.
 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 5. Czas, na który zostanie zawarta umowa: 12 miesięcy od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r.
 6. Klauzula informacja dla uczestników postępowań o udzielanie zamówień publicznych, Wykonawców oraz innych osób których dane osobowe pozyskano w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia bądź w związku z realizacją zamówienia przez Wykonawcę zawarto na stronie internetowej http://bip.sgzozjasienica.pl/zamowienia-publiczne oraz stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Jasienica, dnia 31.05.2021 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - zakup i sukcesywna dostawa szczepionek

 

Informacja z otwarcia ofert dotycząca przetargu na zakup i sukcesywną dostawę szczepionek

 

Ogłoszenie przetargu na zakup i sukcesywną dostawę szczepionek

 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

             43-385 Jasienica 845

 

ogłasza przetarg na :

Zakup i sukcesywną dostawę szczepionek w zakresie określonym w załączniku

 1. W przetargu mogą brać udział Oferenci spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  .
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej http://bip.sgzozjasienica.pl/zamowienia-publiczne 
 3. Oferty należy składać zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 26 w terminie do 17.12.2020r. do godziny 9.00.
 4. Otwarcie ofert nastąpi 17.12.2020r. o godzinie 9.05 w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 39.
 5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 6. Czas, na który zostanie zawarta umowa: 04.01.2021r. do 31.12.2021r.
 7. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu oraz do przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

Jasienica, 08.12.2020 r.

 

Odpowiedzi na pytania

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 295 z późn.zm.) oraz ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

            W konkursie ofert mogą brać udział podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz osoby fizyczne, które nie są podmiotem leczniczym, ale uzyskały fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielają ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej oraz spełniający wymagania określone w „Szczegółowych  Warunkach Konkursu Ofert”.

 1. Termin składania ofert upływa  03.12.2020 r. o  godzinie  9.00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi 03.12.2020 r. o godzinie 9.15  w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy Ośrodek Zdrowia w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845 (pokój nr 26), rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Jasienicy
  i na stronie internetowej Zakładu www.sgzozjasienica.pl nie później niż w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
 4. Oferty należy składać w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy Ośrodek Zdrowia w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845 w pokoju nr 26 lub przesłać pocztą lub firmą kurierską na adres jak wyżej.
 5. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Szczegółowe  warunki konkursu ofert oraz informacje o przedmiocie konkursu ofert zainteresowani Oferenci mogą pobierać w godzinach od 7.30 do 14.00 w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy Ośrodek Zdrowia w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845 w pokoju 26 lub ze strony internetowej Zakładu www.sgzozjasienica.pl w zakładce Zamówienia Publiczne.

 

Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

 

W toku trwania postępowania w sprawie zawarcia umowy o świadczenie usług do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych ulega zawieszeniu, chyba, że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Rozpatrzenie odwołania nastąpi w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych do czasu jego rozpatrzenia.

 

Jasienica, 24.11.2020 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącego wykonywania badań laboratoryjnych dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, informuję, że jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

DIAGNOSTYKA SP. Z O.O. ul. prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków – wartość oferty brutto zgodnie z załącznikiem nr 1 WKO wynosi: 118.053,80 zł.

 

Konkurs ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych

 

Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

43-385 Jasienica 845

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1773 z późn. zm.).

ogłasza konkurs ofert

na wykonywanie badań laboratoryjnych  dla

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

w zakresie określonym w załączniku nr 1 do  Warunków Konkursu Ofert

 1. W konkursie ofert mogą brać udział Oferenci będący podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz spełniający wymagania określone w Warunkach Konkursu Ofert wraz z załącznikami.
 2. Warunki Konkursu Ofert wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej http://bip.sgzozjasienica.pl/zamowienia-publiczne lub otrzymać w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 26 lub 21 w dni robocze /od poniedziałku do piątku/ w godzinach od 8.00 do 13.00 do dnia 24.06.2020 r.
 3. Oferty należy składać zgodnie z warunkami określonymi w  Warunkach Konkursu Ofert wraz z załącznikami, w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 26 w terminie do dnia 24.06.2019 r. do godziny 09.15. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2019 r. o godzinie 9.30 w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 25.
 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 5. Czas, na który zostanie zawarta umowa: 12 miesięcy od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.
 6. Klauzula informacja dla uczestników postępowań o udzielanie zamówień publicznych, Wykonawców oraz innych osób których dane osobowe pozyskano w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia bądź w związku z realizacją zamówienia przez Wykonawcę zawarto na stronie internetowej http://bip.sgzozjasienica.pl/zamowienia-publiczne.

 

Jasienica, dnia 17.06.2019 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i sukcesywną dostawę szczepionek

 

Ogłoszenie przetargu na zakup i sukcesywną dostawę szczepionek

 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

             43-385 Jasienica 845

 

ogłasza przetarg na :

Zakup i sukcesywną dostawę szczepionek 

w zakresie określonym w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 1. W przetargu mogą brać udział Oferenci spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  wraz z załącznikami.
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej http://bip.sgzozjasienica.pl/zamowienia-publiczne lub otrzymać w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 26 w dni robocze /od poniedziałku do piątku/ w godzinach od 8.00 do 13.00  do  27.12.2019r.
 3. Oferty należy składać zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 26 w terminie do 30.12.2019r. do godziny 9.00.
 4. Otwarcie ofert nastąpi 30.12.2019r. o godzinie 9.15 w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 25.
 5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 6. Czas, na który zostanie zawarta umowa: 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
 7. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu oraz do przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

Jasienica, 17.12.2019 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na na dostawę aparatu rentgenowskiego wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni RTG

 

Informacja o otwarciu ofert dotyczących przetargu na dostawę aparatu rentgenowskiego wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni RTG

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania #2

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania odnośnie przetargu

 

Ogłoszenie przetargu na dostawę aparatu rentgenowskiego wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni RTG

 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

43-385 Jasienica 845

 

ogłasza przetarg na :

Dostawę aparatu
rentgenowskiego wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni RTG

 

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych

 

Konkurs ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych

 

Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

43-385 Jasienica 845

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.).

ogłasza konkurs ofert

na wykonywanie badań laboratoryjnych  dla

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

w zakresie określonym w załączniku nr 1 do  Warunków Konkursu Ofert

 1. W konkursie ofert mogą brać udział Oferenci będący podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz spełniający wymagania określone w Warunkach Konkursu Ofert wraz z załącznikami.
 2. Warunki Konkursu Ofert wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej http://bip.sgzozjasienica.pl/zamowienia-publiczne lub otrzymać w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 26 lub 21 w dni robocze /od poniedziałku do piątku/ w godzinach od 8.00 do 13.00 do dnia 12.06.2019 r.
 3. Oferty należy składać zgodnie z warunkami określonymi w  Warunkach Konkursu Ofert wraz z załącznikami, w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 26 w terminie do dnia 14.06.2019 r. do godziny 09.15.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2019 r. o godzinie 9.30 w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 25.
 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 5. Czas, na który zostanie zawarta umowa: 12 miesięcy od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r.
 6. Klauzula informacja dla uczestników postępowań o udzielanie zamówień publicznych, Wykonawców oraz innych osób których dane osobowe pozyskano w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia bądź w związku z realizacją zamówienia przez Wykonawcę zawarto na stronie internetowej http://bip.sgzozjasienica.pl/zamowienia-publiczne.

 

Jasienica, dnia 29.05.2019 r.

 

Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę aparatu USG

 

Informacja o otwarciu ofert dotyczących zakupu aparatu USG

 

Ogłoszenie przetargu na dostawę aparatu USG

 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

  43-385 Jasienica 845

 

ogłasza przetarg na :

Dostawę aparatu USG

 

Ogłoszenie przetargu na zakup i sukcesywną dostawę szczepionek

 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

43-385 Jasienica 845

 

ogłasza przetarg na :

Zakup i sukcesywną dostawę szczepionek 

w zakresie określonym w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 1. W przetargu mogą brać udział Oferenci spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  wraz z załącznikami.
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej http://bip.sgzozjasienica.pl/zamowienia-publiczne lub otrzymać w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24 w dni robocze /od poniedziałku do piątku/ w godzinach od 8.00 do 13.00  do  15.12.2017r.
 3. Oferty należy składać zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24 w terminie do 18.12.2017r. do godziny 10.00.
 4. Otwarcie ofert nastąpi 18.12.2017r. o godzinie 12.30 w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24.
 5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 6. Czas, na który zostanie zawarta umowa: 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
 7. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu oraz do przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

Jasienica, 01.12.2017r

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Ogłoszenie konkursu ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych

 

Kierownik

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

43-385 Jasienica 845 

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1638 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.).

ogłasza konkurs ofert

na wykonywanie badań laboratoryjnych  dla

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

w zakresie określonym w załączniku nr 1 do  Warunków Konkursu Ofert

1.      W konkursie ofert mogą brać udział Oferenci będący podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz spełniający wymagania określone       w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert wraz z załącznikami.

2.      Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej http://bip.sgzozjasienica.pl/zamowienia-publiczne lub otrzymać w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24 w dni robocze /od poniedziałku do piątku/ w godzinach od 8.00 do 13.00 do dnia 14.06.2017r.

3.      Oferty należy składać zgodnie z warunkami określonymi w  Warunkach Konkursu Ofert wraz z załącznikami, w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24 w terminie do dnia 19.06.2017r. do godziny 08.30.

4.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2017 r. o godzinie 9.30 w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24.

5.      Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.      Czas, na który zostanie zawarta umowa: 12 miesięcy od 01.07.2017r. do 30.06.2018r.

7.      Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

 

Jasienica, dnia 01.06.2017r.

 

Unieważnienie konkursu ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych ogłoszonego dnia 26.0.2017 r.

 

 

Ogłoszenie konkursu ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych

 

Kierownik

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

43-385 Jasienica 845

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1638 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.).

ogłasza konkurs ofert

na wykonywanie badań laboratoryjnych  dla

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

w zakresie określonym w załączniku nr 1 do  Warunków Konkursu Ofert

1.      W konkursie ofert mogą brać udział Oferenci będący podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz spełniający wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert wraz z załącznikami.

2.      Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej http://bip.sgzozjasienica.pl/zamowienia-publiczne lub otrzymać w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24 w dni robocze /od poniedziałku do piątku/ w godzinach od 8.00 do 13.00 do dnia 12.06.2017r.

3.      Oferty należy składać zgodnie z warunkami określonymi w  Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert wraz z załącznikami, w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24 w terminie do dnia 13.06.2017r. do godziny 08.30.

4.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.06.2017 r. o godzinie 9.30 w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24.

5.      Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.      Czas, na który zostanie zawarta umowa: 2 lata licząc od daty podpisania umowy.

7.      Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

 

Jasienica, dnia 26.05.2017r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dotyczy konkursu ogłoszonego 05.12.2016)

 

Przetarg na zakup i sukcesywną dostawę szczepionek dla SGZOZ w Jasienicy - 05.12.2016

 

Kierownik

  Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

43-385 Jasienica 845

 

ogłasza przetarg na :

Zakup i sukcesywną dostawę szczepionek dla

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

w zakresie określonym w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

1.      W przetargu mogą brać udział Oferenci spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  wraz z załącznikami.

2.      Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej http://bip.sgzozjasienica.pl/zamowienia-publiczne lub otrzymać w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24 w dni robocze /od poniedziałku do piątku/ w godzinach od 8.00 do 13.00  do  16.12.2016r.

3.      Oferty należy składać zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24 w terminie do 19.12.2016r. do godziny 10.00.

4.      Otwarcie ofert nastąpi 19.12.2016r. o godzinie 10.30 w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24.

5.      Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.      Czas, na który zostanie zawarta umowa: 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

7.      Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu oraz do przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

 

Jasienica, 05.12.2016r

 

Pliki do oferty

 

Pliki do oferty - pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i sukcesywną dostawę szczepionek dla SGZOZ w Jasienicy

 

Przetarg na zakup i sukcesywną dostawę szczepionek dla SGZOZ w Jasienicy

 

Kierownik

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

43-385 Jasienica 845

 

ogłasza przetarg na :

Zakup i sukcesywną dostawę szczepionek dla

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

w zakresie określonym w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 1. W przetargu mogą brać udział Oferenci spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej http://bip.sgzozjasienica.pl/zamowienia-publiczne lub otrzymać w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24 w dni robocze /od poniedziałku do piątku/ w godzinach od 8.00 do 13.00  do  10.12.2015r.

 3. Oferty należy składać zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24 w terminie do 11.12.2015r. do godziny 10.00.

 4. Otwarcie ofert nastąpi 11.12.2015r. o godzinie 10.30 w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24.

 5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 6. Czas, na który zostanie zawarta umowa: 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

 7. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

 

Jasienica, 27.12.2015r

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 

Ogłoszenie konkursu ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych

 

Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy 

43-385 Jasienica 845,

ogłasza konkurs ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych  dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy w zakresie określonym w załączniku nr 1 do  Warunków Konkursu Ofert

 1. W konkursie ofert mogą brać udział Oferenci będący podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz spełniający wymagania określone w Warunkach Konkursu Ofert wraz z załącznikami.

 2. Warunki Konkursu Ofert wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej

  http://bip.sgzozjasienica.pl/zamowienia-publiczne lub otrzymać w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 26 w dni robocze /od poniedziałku do piątku/ w godzinach od 800  do 1400 do dnia 19.06.2015r. 

 3. Oferty należy składać zgodnie z warunkami określonymi wSzczegółowych Warunkach Konkursu Ofert wraz z załącznikami, w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 26 w terminie do dnia 22.06.2015r. do godziny 1200.

 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2015r. o godzinie 1300w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 25.

 5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 6. Czas, na który zostanie zawarta umowa: 2 lata od 1.07.2015r – 30.06.2017r.

 7. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

 

Jasienica, 2.06.2015r.

 

Numer ogłoszenia: 399528 - 2014; data zamieszczenia: 05.12.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

 

Numer ogłoszenia: 399528 - 2014; data zamieszczenia: 05.12.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 393146 - 2014 data 01.12.2014 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, Jasienica 845, 43-385 Jasienica, woj. śląskie, tel. 33 815-32-83, fax. 33 815-32-83.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje 14 części: a/ szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona, zawierająca 2 antygeny krztuśca, toksoid krztuścowy i hemaglutyniunę włókienkową ), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana - część I; b/ szczepionka przeciw grypie typu split (rozszczepiony wirion) inaktywowana - część II c/ szczepionka przeciwko pneumokokom poliacharydowa skoniugowana (adsorbowana), 13 serotypów - część III; d/ szczepionka przeciw Neisseria meningitis grupy A,C, W135, Y, skoniugowana z toksoidem tężcowym - część IV; e/ szczepionka przeciwko rotawirusowm zawierającego ludzkiego, żywego atenuowanego rotawirusa szczepu RIX4414 - część V; f/ szczepionka przeciw WZW B, zawierająca 20 ug antygenu powierzchniowego rekombinowanego wirusa WZW B - część VI; g/ szczepionka przeciwko ospie wietrznej, żywa - część VII; h/ szczepionka meingokokowa polisacharydowa grupy C, skoniugowana, adsorbowana - część VIII; i/ szczepionka przeciw meningokokom grupy B (rDNA ) złożona adsorbowana - część IX; j/ szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego [typy 6, 11, 16, 18] - część X; k/ szczepionka przeciw rotawirusowi, żywa - część XI; l/ szczepionka przeciwko błonicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (komponenta acelularna) (Pa), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inaktywowana) (IPV) i przeciwko Haemophilus influenzae typ b (Hib) skoniugowana (adsorbowana) - część XII; m/ szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b, (skoniugowana),adsorbowana - część XIII; n/ szczepionka przeciwko zakażeniu wirusem zapalenia wątroby typu B (WZW B) - część XIV. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w podziale na części od I do XIV określa Załącznik 1 do SIWZ. W Załączniku 1 do SIWZ Zamawiający określił wielkość przedmiotu zamówienia w podziale na części podając maksymalny zakres przedmiotu zamówienia. Realizacja przedmiotu zamówienia w maksymalnym zakresie uzależniona jest od bieżących potrzeb potencjalnych pacjentów Zamawiającego w okresie trwania umowy. Realizacja przedmiotu zamówienia w pełnym wymiarze stanowi uprawnienie z którego Zamawiający może, lecz nie musi, skorzystać. Zamawiający nie określił minimalnej wielkości przedmiotu zamówienia jaką Zamawiający gwarantuje zrealizować w
okresie trwania umowy. 4. Jeżeli zapisy SIWZ wskazywałyby w odniesieniu do niektórych produktów /szczepionek/ znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie przez wykonawców produktów /szczepionek/ równoważnych. Produkty /szczepionki/ pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać szczepionki oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Produkty /szczepionki/ pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe zamawiający rozumie wymagania dotyczące szczepionek zawarte w ogólnie dostępnych źródłach /np. strony internetowe producentów/. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 5. Szczegółowy opisu sposobu realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy - Załącznik nr 2 do SIWZ. 5. Dostawa przedmiotu zamówienia (poszczególnych części przedmiotu zamówienia) następować będzie sukcesywnie tj. w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego. 6. Szczepionki winny posiadać min. 12 miesięczny okres ważności, licząc od daty dostarczenia szczepionki do siedziby Zamawiającego, nie dotyczy szczepionki przeciw grypie typu split (rozszczepiony wirion) inaktywowana jako szczepionki sezonowej. 7. Przedmiot zamówienia (poszczególne części przedmiotu zamówienia) powinien odpowiadać wymaganiom prawnym określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. nr 45. poz. 271 ze zmianami), w szczególności produkty lecznicze /szczepionki/ objęte dostawą winny być dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 8. Zamawiający wymaga, aby każde opakowanie szczepionki spełniało wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2009 roku, w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotek (Dz. U. z 2009r. Nr 39 poz. 321). Szczepionki będą dostarczane w fabrycznie nowych, nieuszkodzonych opakowaniach, oznakowanych zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. 9. Minimalny wymagany przez Zamawiającego termin dostawy szczepionek po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego wynosi do 3 dni roboczych. Jeżeli Wykonawca zaoferuje dłuższy termin dostawy szczepionek po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego wówczas taką ofertę jako niezgodną z SIWZ Zamawiający odrzuci...
 W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje 13 części: a/ szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona, zawierająca 2 antygeny krztuśca, toksoid krztuścowy i hemaglutyniunę włókienkową ), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana - część I; b/ szczepionka przeciw grypie typu split (rozszczepiony wirion) inaktywowana - część II c/ szczepionka przeciwko pneumokokom poliacharydowa skoniugowana (adsorbowana), 13 serotypów - część III; d/ szczepionka przeciw Neisseria meningitis grupy A,C, W135, Y, skoniugowana z toksoidem tężcowym - część IV; e/ szczepionka przeciwko rotawirusowm zawierającego ludzkiego, żywego atenuowanego rotawirusa szczepu RIX4414 - część V; f/ szczepionka przeciw WZW B, zawierająca 20 ug antygenu powierzchniowego rekombinowanego
wirusa WZW B - część VI; g/ szczepionka przeciwko ospie wietrznej, żywa - część VII; h/ szczepionka meingokokowa polisacharydowa grupy C, skoniugowana, adsorbowana - część VIII; i/ szczepionka przeciw meningokokom grupy B (rDNA ) złożona adsorbowana - część IX; j/ szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego [typy 6, 11, 16, 18] - część X; k/ szczepionka przeciw rotawirusowi, żywa - część XI; l/ szczepionka przeciwko błonicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (komponenta acelularna) (Pa), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inaktywowana) (IPV) i przeciwko Haemophilus influenzae typ b (Hib) skoniugowana (adsorbowana) - część XII; m/ szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b, (skoniugowana),adsorbowana - część XIII. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w podziale na części od 1 do 13 określa Załącznik 1 do SIWZ. W Załączniku 1 do SIWZ Zamawiający określił wielkość przedmiotu zamówienia w podziale na części podając maksymalny zakres przedmiotu zamówienia. Realizacja przedmiotu zamówienia w maksymalnym zakresie uzależniona jest od bieżących potrzeb potencjalnych pacjentów Zamawiającego w okresie trwania umowy. Realizacja przedmiotu zamówienia w pełnym wymiarze stanowi uprawnienie z którego Zamawiający może, lecz nie musi, skorzystać. Zamawiający nie określił minimalnej wielkości przedmiotu zamówienia jaką Zamawiający gwarantuje zrealizować w okresie trwania umowy. 4. Jeżeli zapisy SIWZ wskazywałyby w odniesieniu do niektórych produktów /szczepionek/ znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie przez wykonawców produktów /szczepionek/ równoważnych. Produkty /szczepionki/ pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać szczepionki oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Produkty /szczepionki/ pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe zamawiający rozumie wymagania dotyczące szczepionek zawarte w ogólnie dostępnych źródłach /np. strony internetowe producentów/. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 5. Szczegółowy opisu sposobu realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy - Załącznik nr 2 do SIWZ. 5. Dostawa przedmiotu zamówienia (poszczególnych części przedmiotu zamówienia) następować będzie sukcesywnie tj. w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego. 6. Szczepionki winny posiadać min. 12 miesięczny okres ważności, licząc od daty dostarczenia szczepionki do siedziby Zamawiającego, nie dotyczy szczepionki przeciw grypie typu split (rozszczepiony wirion) inaktywowana jako szczepionki sezonowej. 7. Przedmiot zamówienia (poszczególne części przedmiotu zamówienia) powinien odpowiadać wymaganiom prawnym określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. nr 45. poz. 271 ze zmianami), w szczególności produkty lecznicze /szczepionki/ objęte dostawą winny być dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 8. Zamawiający wymaga, aby każde opakowanie szczepionki spełniało wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2009 roku, w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotek (Dz. U. z 2009r. Nr 39 poz. 321).
Szczepionki będą dostarczane w fabrycznie nowych, nieuszkodzonych opakowaniach, oznakowanych zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. 9. Minimalny wymagany przez Zamawiającego termin dostawy szczepionek po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego wynosi do 3 dni roboczych. Jeżeli Wykonawca zaoferuje dłuższy termin dostawy szczepionek po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego wówczas taką ofertę jako niezgodną z SIWZ Zamawiający odrzuci.
 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7).
 W ogłoszeniu jest: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 14..
 W ogłoszeniu powinno być: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 13..
 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2014 godzina 12:00, miejsce: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy 43-385 Jasienica 845..
 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2014 godzina 12:00, miejsce: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy 43-385 Jasienica 845..
 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: cz.14.
 W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Zakup i sukcesywana dostawa szczepionki przeciwko zakażeniu wirusem zapalenia wątroby typu B (WZW B). 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i sukcesywana dostawa szczepionki przeciwko zakażeniu wirusem zapalenia wątroby typu B (WZW B) dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy w ilości do 50 szt.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy szczepionek po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego - 5.
 W ogłoszeniu powinno być: Usunięto część nr 14 przedmiotu zamówienia..

 

Przetarg nieograniczony: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla potrzeb Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy Numer ogłoszenia: 393146 - 2014; data zamieszczenia: 01.12.2014

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sgzozjasienica.pl

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy , Jasienica 845, 43-385 Jasienica, woj. śląskie, tel. 33 815-32-83, faks 33 815-32-83.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sgzozjasienica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla potrzeb Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje 14 części: a/ szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona, zawierająca 2 antygeny krztuśca, toksoid krztuścowy i hemaglutyniunę włókienkową ), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana - część I; b/ szczepionka przeciw grypie typu split (rozszczepiony wirion) inaktywowana - część II c/ szczepionka przeciwko pneumokokom poliacharydowa skoniugowana (adsorbowana), 13 serotypów - część III; d/ szczepionka przeciw Neisseria meningitis grupy A,C, W135, Y, skoniugowana z toksoidem tężcowym - część IV; e/ szczepionka przeciwko rotawirusowm zawierającego ludzkiego, żywego atenuowanego rotawirusa szczepu RIX4414 - część V; f/ szczepionka przeciw WZW B, zawierająca 20 ug antygenu powierzchniowego rekombinowanego wirusa WZW B - część VI; g/ szczepionka przeciwko ospie wietrznej, żywa - część VII; h/ szczepionka meingokokowa polisacharydowa grupy C, skoniugowana, adsorbowana - część VIII; i/ szczepionka przeciw meningokokom grupy B (rDNA ) złożona adsorbowana - część IX; j/ szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego [typy 6, 11, 16, 18] - część X; k/ szczepionka przeciw rotawirusowi, żywa - część XI; l/ szczepionka przeciwko błonicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (komponenta acelularna) (Pa), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inaktywowana) (IPV) i przeciwko Haemophilus influenzae typ b (Hib) skoniugowana (adsorbowana) - część XII; m/ szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b, (skoniugowana),adsorbowana - część XIII; n/ szczepionka przeciwko zakażeniu wirusem zapalenia wątroby typu B (WZW B) - część XIV. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w podziale na części od I do XIV określa Załącznik 1 do SIWZ. W Załączniku 1 do SIWZ Zamawiający określił wielkość przedmiotu zamówienia w podziale na części podając maksymalny zakres przedmiotu zamówienia. Realizacja przedmiotu zamówienia w maksymalnym zakresie uzależniona jest od bieżących potrzeb potencjalnych pacjentów Zamawiającego w okresie trwania umowy. Realizacja przedmiotu zamówienia w pełnym wymiarze stanowi uprawnienie z którego Zamawiający może, lecz nie musi, skorzystać. Zamawiający nie określił minimalnej wielkości przedmiotu zamówienia jaką Zamawiający gwarantuje zrealizować w okresie trwania umowy. 4. Jeżeli zapisy SIWZ wskazywałyby w odniesieniu do niektórych produktów /szczepionek/ znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie przez wykonawców produktów /szczepionek/ równoważnych. Produkty /szczepionki/ pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać szczepionki oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Produkty /szczepionki/ pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe zamawiający rozumie wymagania dotyczące szczepionek zawarte w ogólnie dostępnych źródłach /np. strony internetowe producentów/. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 5. Szczegółowy opisu sposobu realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy - Załącznik nr 2 do SIWZ. 5. Dostawa przedmiotu zamówienia (poszczególnych części przedmiotu zamówienia) następować będzie sukcesywnie tj. w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego. 6. Szczepionki winny posiadać min. 12 miesięczny okres ważności, licząc od daty dostarczenia szczepionki do siedziby Zamawiającego, nie dotyczy szczepionki przeciw grypie typu split (rozszczepiony wirion) inaktywowana jako szczepionki sezonowej. 7. Przedmiot zamówienia (poszczególne części przedmiotu zamówienia) powinien odpowiadać wymaganiom prawnym określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. nr 45. poz. 271 ze zmianami), w szczególności produkty lecznicze /szczepionki/ objęte dostawą winny być dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 8. Zamawiający wymaga, aby każde opakowanie szczepionki spełniało wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2009 roku, w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotek (Dz. U. z 2009r. Nr 39 poz. 321). Szczepionki będą dostarczane w fabrycznie nowych, nieuszkodzonych opakowaniach, oznakowanych zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. 9. Minimalny wymagany przez Zamawiającego termin dostawy szczepionek po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego wynosi do 3 dni roboczych. Jeżeli Wykonawca zaoferuje dłuższy termin dostawy szczepionek po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego wówczas taką ofertę jako niezgodną z SIWZ Zamawiający odrzuci..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 14.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, muszą być: a/ oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - zawarte w druku OFERTA, b/ oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zawarte w druku Oferta.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego: a) wypełniony Druk Oferta wraz z załącznikiem nr 1 do oferty - Specyfikacja szczepionek wraz z kalkulacją ceny oferty dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia- odrębnie dla każdej części przedmiotu zamówienia, b) pełnomocnictwo - jeśli dotyczy. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin dostawy szczepionek po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego - - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian określa załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sgzozjasienica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy 43-385 Jasienica 845.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2014 godzina 12:00, miejsce: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy 43-385 Jasienica 845.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zakup i sukcesywana dostawa szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i sukcesywana dostawa szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona, zawierająca 2 antygeny krztuśca, toksoid krztuścowy i hemaglutyniunę włókienkową), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy w ilości do 450 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin dostawy szczepionek po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionki przeciw grypie typu split.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionki przeciw grypie typu split (rozszczepiony wirion) inaktywowana dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy w ilości do 450 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin dostawy szczepionek po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego - 5% - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionki przeciwko pneumokokom poliacharydowa skoniugowana (adsorbowana), 13 serotypów.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionki przeciwko pneumokokom poliacharydowa skoniugowana (adsorbowana), 13 serotypów dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy w ilości do 350 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin dostawy szczepionek po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego - 5% - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionki przeciw Neisseria meningitis grupy A,C, W135, Y, skoniugowana z toksoidem tężcowym.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionki przeciw Neisseria meningitis grupy A,C, W135, Y, skoniugowana z toksoidem tężcowym dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy w ilości do 30 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin dostawy szczepionek po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionki przeciwko rotawirusom zawierającego ludzkiego, żywego atenuowanego rotawirusa szczepu RIX4414.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionki przeciwko rotawirusom zawierającego ludzkiego, żywego atenuowanego rotawirusa szczepu RIX4414 dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy w ilości do 50 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin dostawy szczepionek po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionki przeciw WZW B, zawierająca 20 ug antygenu powierzchniowego rekombinowanego wirusa WZW B.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionki przeciw WZW B, zawierająca 20 ug antygenu powierzchniowego rekombinowanego wirusa WZW B dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy w ilości do 50 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin dostawy szczepionek po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionki przeciwko ospie wietrznej, żywa.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionki przeciwko ospie wietrznej, żywa dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy w ilości do 50 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin dostawy szczepionek po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionki meingokokowa polisacharydowa grupy C, skoniugowana, adsorbowana.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionki meingokokowa polisacharydowa grupy C, skoniugowana, adsorbowana -dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy w ilości do 20 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin dostawy szczepionek po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionki przeciw meningokokom grupy B (rDNA ) złożona adsorbowana.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionki przeciw meningokokom grupy B (rDNA ) złożona adsorbowana dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy w ilości do 15 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin dostawy szczepionek po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego [typy 6, 11, 16, 18].

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego [typy 6, 11, 16, 18] dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy w ilości do 30 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin dostawy szczepionek po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionki przeciw rotawirusowi, żywa.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionki przeciw rotawirusowi, żywa dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy w ilości do 30 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin dostawy szczepionek po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionki l/ szczepionka przeciwko błonicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (komponenta acelularna) (Pa),wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inaktywowana) (IPV) i przeciwko Haemophilus influenzae typ b (Hib) skoniugowana (adsorbowana).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionki l/ szczepionka przeciwko błonicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (komponenta acelularna) (Pa),wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inaktywowana) (IPV) i przeciwko Haemophilus influenzae typ b (Hib) skoniugowana (adsorbowana) dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy w ilości do 20 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin dostawy szczepionek po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionki przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b, (skoniugowana),adsorbowana.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionki przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b, (skoniugowana),adsorbowana dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy w ilości do 60 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin dostawy szczepionek po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Zakup i sukcesywana dostawa szczepionki przeciwko zakażeniu wirusem zapalenia wątroby typu B (WZW B).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i sukcesywana dostawa szczepionki przeciwko zakażeniu wirusem zapalenia wątroby typu B (WZW B) dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy w ilości do 50 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 95
  • 2. Termin dostawy szczepionek po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego - 5

 

Ogłoszenie o konkursie na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS)

 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

43-385 Jasienica 845

Tel/fax 33 815 32 83

Sprawa SGZOZ-AOS/01/2013

Ogłoszenie o konkursie

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845, na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. nr 112. Poz. 654 ze zm.), zaprasza oferentów do składania ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, tj.

 1. świadczeń w zakresie kardiologii,
 2. świadczeń w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 3. świadczeń w zakresie gruźlicy i chorób płuc,
 4. świadczeń w zakresie okulistyki.

W konkursie mogą brać udział podmioty określone w ustawie o działalności leczniczej, które posiadają uprawnienia do wykonywania działalności oraz czynności objętych zakresem przedmiotu konkursu i są z nim zgodne, jak również muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ofertę należy złożyć do dnia 24.12.2013r., do godziny 7:30 w siedzibie Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845 w Sekretariacie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.12.2013r. o godzinie 8:00 w siedzibie SGZOZ w Jasienicy.

Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz informacje o przedmiocie konkursu ofert, zainteresowani Oferenci mogą pobierać w godzinach od 8:00 do 14:00 od dnia 17.12.2013r. w siedzibie SGZOZ  Jasienica, 43-385 Jasienica 845, w pokoju 24 lub ze strony internetowej SGZOZ www.bip.sgzozjasienica.pl

 

Załączniki do konkursu

 

"Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu i sukcesywnej dostawy szczepionek dla potrzeb Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy"

 

“Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla potrzeb Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy”

 

Jasienica: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla potrzeb Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy.
Numer ogłoszenia: 317144 - 2013; data zamieszczenia: 06.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy , Jasienica 845, 43-385 Jasienica, woj. śląskie, tel. 33 815-32-83, faks 33 815-32-83.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.sgzozjasienica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla potrzeb Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w podziale na części od 1 do 10 zawiera Załącznik 1 do SIWZ. 3. W Załączniku 1 do SIWZ Zamawiający określił wielkość przedmiotu zamówienia w podziale na części podając minimalny i maksymalny zakres przedmiotu zamówienia. Minimalny zakres przedmiotu zamówienia oznacza zakres, który Zamawiający gwarantuje zrealizować w okresie trwania umowy. Realizacja przedmiotu zamówienia w maksymalnym zakresie uzależniona jest od bieżących potrzeb potencjalnych pacjentów Zamawiającego w okresie trwania umowy. Realizacja przedmiotu zamówienia w pełnym wymiarze stanowi uprawnienie z którego Zamawiający może, lecz nie musi, skorzystać. 4. Jeżeli zapisy SIWZ wskazywałyby w odniesieniu do niektórych produktów - szczepionek znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie przez wykonawców produktów -szczepionek równoważnych. Produkty - szczepionki pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać szczepionki oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Produkty - szczepionki pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem - minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, zamawiający rozumie wymagania dotyczące szczepionek zawarte w ogólnie dostępnych źródłach np. strony internetowe producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 5. Dostawa przedmiotu zamówienia - poszczególnych części przedmiotu zamówienia, następować będzie sukcesywnie tj. w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego. 6. Szczegółowy opisu sposobu realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy - załącznik nr 2 do SIWZ. 7. Szczepionki winny posiadać min. 12 miesięczny okres ważności, licząc od daty dostarczenia szczepionki do siedziby Zamawiającego. 8. Przedmiot zamówienia - poszczególne części przedmiotu zamówienia, powinien odpowiadać wymaganiom prawnym określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne - tekst jedn. Dz. U. z 2008r. nr 45. Poz. 271, w szczególności produkty lecznicze - szczepionki objęte dostawą winny być dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 9. Zamawiający wymaga, aby każde opakowanie szczepionki spełniało wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2009 roku, w sprawie wymagań dotyczących opakowania produktu leczniczego oraz treści ulotek - Dz. U. Nr 39 poz. 321. Szczepionki będą dostarczane w fabrycznie nowych, nieuszkodzonych opakowaniach, oznakowanych zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a/ wypełniony druk Oferta - stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej Specyfikacji wraz z załącznikiem nr 1 do OFERTY. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian określa wzór umowy załącznik nr 2 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.sgzozjasienica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy 43-385 Jasienica 845.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.08.2013 godzina 17:00, miejsce: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy 43-385 Jasienica 845.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona, zawierająca 2 antygeny krztuśca, toksoid krztuścowy i hemaglutyniunę włókienkową ), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana Zakres przedmiotu zamówienia minimalny - 250 szt. Zakres przedmiotu zamówienia maksymalny - 350 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionki przeciw grypie typu split.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionki przeciw grypie typu split (rozszczepiony wirion) inaktywowana Zakres przedmiotu zamówienia minimalny - 200 szt. Zakres przedmiotu zamówienia maksymalny - 400 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionki przeciwko pneumokokom.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionki przeciwko pneumokokom polisacharydowa skoniugowana (adsorbowana), 13 serotypów Zakres przedmiotu zamówienia minimalny - 100 szt. Zakres przedmiotu zamówienia maksymalny - 210 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionki przeciwko Neisseria meningitis.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionki przeciwko Neisseria meningitis grupy A,C, W135, Y, skoniugowana z toksoidem tężcowym Zakres przedmiotu zamówienia minimalny - 5 szt. Zakres przedmiotu zamówienia maksymalny - 40 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionki przeciwko rotawirusom.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionki przeciwko rotawirusom zawierająca ludzki, żywy atenuowany wirus szczepu RIX4414 Zakres przedmiotu zamówienia minimalny - 5 szt. Zakres przedmiotu zamówienia maksymalny - 20 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionki przeciwko WZW B - Euvax B.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu watroby typu B, zawierająca 20 ug antygenu powierzchniowego rekombinowanego wirusa WZW B Zakres przedmiotu zamówienia minimalny - 10 szt. Zakres przedmiotu zamówienia maksymalny - 100 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionki przeciwko WZW B - Engerix B.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu watroby typu B, zawierająca 20 ug antygenu powierzchniowego rekombinowanego wirusa WZW B Zakres przedmiotu zamówienia minimalny - 10 szt. Zakres przedmiotu zamówienia maksymalny - 50 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionki przeciwko tężcowi.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionki przeciwko tężcowi, adsorbowana (T) zawierająca toksoid tężcowy Zakres przedmiotu zamówienia minimalny - 5 szt. Zakres przedmiotu zamówienia maksymalny - 40 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionki przeciwko ospie wietrznej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionki przeciwko osie wietrznej, żywa Zakres przedmiotu zamówienia minimalny - 5 szt. Zakres przedmiotu zamówienia maksymalny - 40 szt..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Zakup i sukcesywna dostawa szczepionki przeciwko meingokokom.

Zawiadomienie - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu USG

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiajšcy udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.sgzozjasienica.pl

 

 

 

Jasienica: Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu USG.

Numer ogłoszenia: 515000 - 2012; data zamieszczenia: 17.12.2012

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowišzkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĽCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy , Jasienica 845, 43-385 Jasienica, woj. œlšskie, tel. 33 815-32-83, faks 33 815-32-83.

Adres strony internetowej zamawiajšcego: http://bip.sgzozjasienica.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne sš informacje dotyczšce dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĽCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŒLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajšcego: Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatu USG..

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 

II.1.3) Okreœlenie przedmiotu oraz wielkoœci lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja oraz uruchomienie aparatu USG. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załšcznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Oferowany przez Wykonawcę aparat USG winien posiadać parametry techniczne nie gorsze niż te minimalne okreœlone w załšczniku nr 1 do specyfikacji. 3. Szczegółowy opis sposobu realizacji przedmiotu zamówienia zawiera załšcznik nr 2 do niniejszej specyfikacji - wzór umowy. 4. Przedmiot zamówienia Wykonawca będzie zobowišzany dostarczyć własnym transportem do siedziby Zamawiajšcego na własny koszt i ryzyko. 5. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy /rok produkcji 2012/. 6. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych. 7. Wykonawca oœwiadcza, że jest producentem lub autoryzowanym dystrybutorem producenta oferowanego aparatu USG, na potwierdzenie czego załšcza do oferty dokument potwierdzajšcy jego autoryzację w zakresie sprzedaży i serwisu oferowanego aparatu USG..

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniajšcych: nie.

 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.22.00-0.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częœciowej: nie.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

 

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

III.4) INFORMACJA O OŒWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĽ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oœwiadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oœwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właœciwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagajš wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeœniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oœwiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzajšcy, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłoœci - wystawiony nie wczeœniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 

1. wypełniony Druk Oferta - wg wzoru stanowišcego załšcznik nr 5 do niniejszej specyfikacji, 2. deklaracja zgodnoœci CE oferowanego aparatu USG - wyrobu medycznego, 3. W sytuacji, gdy Wykonawca jest autoryzowanym dystrybutorem producenta załšcza do oferty dokument potwierdzajšcy jego autoryzację w zakresie sprzedaży i serwisu oferowanego aparatu USG. Upoważnienie osób podpisujšcych ofertę do jej podpisania musi bezpoœrednio wynikać z dokumentów dołšczonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzajšcego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołšczyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. Wobec Wykonawcy, będšcego osobš fizycznš i prowadzšcego działalnoœć gospodarczš zaleca się dołšczenie do oferty wycišg z CEIDG

 

III.7) Czy ogranicza się możliwoœć ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowiš osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treœci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz okreœlenie warunków zmian

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz okreœlenie warunków zmian zawarto w załšczniku nr 2 do specyfikacji - wzór umowy.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.sgzozjasienica.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy 43-385 Jasienica 845.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.12.2012 godzina 12:00, miejsce: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy 43-385 Jasienica 845.

 

IV.4.5) Termin zwišzania ofertš: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczšce finansowania projektu/programu ze œrodków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania œrodków pochodzšcych z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajšcych zwrotowi œrodków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całoœci lub częœci zamówienia:  nie

 

Przetarg w trybie prztergu nieograniczonego na dostawę - Dostawa, instalacja i uruchomienie apartu USG

 

Wyjaśnienia treści specyfikacji. Sprawa SGZOZ/01/2012 - ZP.

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

 

Numer ogłoszenia: 399528 - 2014; data zamieszczenia: 05.12.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 393146 - 2014 data 01.12.2014 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, Jasienica 845, 43-385 Jasienica, woj. śląskie, tel. 33 815-32-83, fax. 33 815-32-83.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje 14 części: a/ szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona, zawierająca 2 antygeny krztuśca, toksoid krztuścowy i hemaglutyniunę włókienkową ), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana - część I; b/ szczepionka przeciw grypie typu split (rozszczepiony wirion) inaktywowana - część II c/ szczepionka przeciwko pneumokokom poliacharydowa skoniugowana (adsorbowana), 13 serotypów - część III; d/ szczepionka przeciw Neisseria meningitis grupy A,C, W135, Y, skoniugowana z toksoidem tężcowym - część IV; e/ szczepionka przeciwko rotawirusowm zawierającego ludzkiego, żywego atenuowanego rotawirusa szczepu RIX4414 - część V; f/ szczepionka przeciw WZW B, zawierająca 20 ug antygenu powierzchniowego rekombinowanego wirusa WZW B - część VI; g/ szczepionka przeciwko ospie wietrznej, żywa - część VII; h/ szczepionka meingokokowa polisacharydowa grupy C, skoniugowana, adsorbowana - część VIII; i/ szczepionka przeciw meningokokom grupy B (rDNA ) złożona adsorbowana - część IX; j/ szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego [typy 6, 11, 16, 18] - część X; k/ szczepionka przeciw rotawirusowi, żywa - część XI; l/ szczepionka przeciwko błonicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (komponenta acelularna) (Pa), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inaktywowana) (IPV) i przeciwko Haemophilus influenzae typ b (Hib) skoniugowana (adsorbowana) - część XII; m/ szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b, (skoniugowana),adsorbowana - część XIII; n/ szczepionka przeciwko zakażeniu wirusem zapalenia wątroby typu B (WZW B) - część XIV. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w podziale na części od I do XIV określa Załącznik 1 do SIWZ. W Załączniku 1 do SIWZ Zamawiający określił wielkość przedmiotu zamówienia w podziale na części podając maksymalny zakres przedmiotu zamówienia. Realizacja przedmiotu zamówienia w maksymalnym zakresie uzależniona jest od bieżących potrzeb potencjalnych pacjentów Zamawiającego w okresie trwania umowy. Realizacja przedmiotu zamówienia w pełnym wymiarze stanowi uprawnienie z którego Zamawiający może, lecz nie musi, skorzystać. Zamawiający nie określił minimalnej wielkości przedmiotu zamówienia jaką Zamawiający gwarantuje zrealizować w
okresie trwania umowy. 4. Jeżeli zapisy SIWZ wskazywałyby w odniesieniu do niektórych produktów /szczepionek/ znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie przez wykonawców produktów /szczepionek/ równoważnych. Produkty /szczepionki/ pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać szczepionki oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Produkty /szczepionki/ pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe zamawiający rozumie wymagania dotyczące szczepionek zawarte w ogólnie dostępnych źródłach /np. strony internetowe producentów/. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 5. Szczegółowy opisu sposobu realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy - Załącznik nr 2 do SIWZ. 5. Dostawa przedmiotu zamówienia (poszczególnych części przedmiotu zamówienia) następować będzie sukcesywnie tj. w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego. 6. Szczepionki winny posiadać min. 12 miesięczny okres ważności, licząc od daty dostarczenia szczepionki do siedziby Zamawiającego, nie dotyczy szczepionki przeciw grypie typu split (rozszczepiony wirion) inaktywowana jako szczepionki sezonowej. 7. Przedmiot zamówienia (poszczególne części przedmiotu zamówienia) powinien odpowiadać wymaganiom prawnym określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. nr 45. poz. 271 ze zmianami), w szczególności produkty lecznicze /szczepionki/ objęte dostawą winny być dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 8. Zamawiający wymaga, aby każde opakowanie szczepionki spełniało wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2009 roku, w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotek (Dz. U. z 2009r. Nr 39 poz. 321). Szczepionki będą dostarczane w fabrycznie nowych, nieuszkodzonych opakowaniach, oznakowanych zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. 9. Minimalny wymagany przez Zamawiającego termin dostawy szczepionek po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego wynosi do 3 dni roboczych. Jeżeli Wykonawca zaoferuje dłuższy termin dostawy szczepionek po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego wówczas taką ofertę jako niezgodną z SIWZ Zamawiający odrzuci...
 W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje 13 części: a/ szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona, zawierająca 2 antygeny krztuśca, toksoid krztuścowy i hemaglutyniunę włókienkową ), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana - część I; b/ szczepionka przeciw grypie typu split (rozszczepiony wirion) inaktywowana - część II c/ szczepionka przeciwko pneumokokom poliacharydowa skoniugowana (adsorbowana), 13 serotypów - część III; d/ szczepionka przeciw Neisseria meningitis grupy A,C, W135, Y, skoniugowana z toksoidem tężcowym - część IV; e/ szczepionka przeciwko rotawirusowm zawierającego ludzkiego, żywego atenuowanego rotawirusa szczepu RIX4414 - część V; f/ szczepionka przeciw WZW B, zawierająca 20 ug antygenu powierzchniowego rekombinowanego
wirusa WZW B - część VI; g/ szczepionka przeciwko ospie wietrznej, żywa - część VII; h/ szczepionka meingokokowa polisacharydowa grupy C, skoniugowana, adsorbowana - część VIII; i/ szczepionka przeciw meningokokom grupy B (rDNA ) złożona adsorbowana - część IX; j/ szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego [typy 6, 11, 16, 18] - część X; k/ szczepionka przeciw rotawirusowi, żywa - część XI; l/ szczepionka przeciwko błonicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (komponenta acelularna) (Pa), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inaktywowana) (IPV) i przeciwko Haemophilus influenzae typ b (Hib) skoniugowana (adsorbowana) - część XII; m/ szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b, (skoniugowana),adsorbowana - część XIII. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w podziale na części od 1 do 13 określa Załącznik 1 do SIWZ. W Załączniku 1 do SIWZ Zamawiający określił wielkość przedmiotu zamówienia w podziale na części podając maksymalny zakres przedmiotu zamówienia. Realizacja przedmiotu zamówienia w maksymalnym zakresie uzależniona jest od bieżących potrzeb potencjalnych pacjentów Zamawiającego w okresie trwania umowy. Realizacja przedmiotu zamówienia w pełnym wymiarze stanowi uprawnienie z którego Zamawiający może, lecz nie musi, skorzystać. Zamawiający nie określił minimalnej wielkości przedmiotu zamówienia jaką Zamawiający gwarantuje zrealizować w okresie trwania umowy. 4. Jeżeli zapisy SIWZ wskazywałyby w odniesieniu do niektórych produktów /szczepionek/ znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie przez wykonawców produktów /szczepionek/ równoważnych. Produkty /szczepionki/ pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać szczepionki oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Produkty /szczepionki/ pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe zamawiający rozumie wymagania dotyczące szczepionek zawarte w ogólnie dostępnych źródłach /np. strony internetowe producentów/. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 5. Szczegółowy opisu sposobu realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy - Załącznik nr 2 do SIWZ. 5. Dostawa przedmiotu zamówienia (poszczególnych części przedmiotu zamówienia) następować będzie sukcesywnie tj. w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego. 6. Szczepionki winny posiadać min. 12 miesięczny okres ważności, licząc od daty dostarczenia szczepionki do siedziby Zamawiającego, nie dotyczy szczepionki przeciw grypie typu split (rozszczepiony wirion) inaktywowana jako szczepionki sezonowej. 7. Przedmiot zamówienia (poszczególne części przedmiotu zamówienia) powinien odpowiadać wymaganiom prawnym określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. nr 45. poz. 271 ze zmianami), w szczególności produkty lecznicze /szczepionki/ objęte dostawą winny być dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 8. Zamawiający wymaga, aby każde opakowanie szczepionki spełniało wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2009 roku, w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotek (Dz. U. z 2009r. Nr 39 poz. 321).
Szczepionki będą dostarczane w fabrycznie nowych, nieuszkodzonych opakowaniach, oznakowanych zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. 9. Minimalny wymagany przez Zamawiającego termin dostawy szczepionek po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego wynosi do 3 dni roboczych. Jeżeli Wykonawca zaoferuje dłuższy termin dostawy szczepionek po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego wówczas taką ofertę jako niezgodną z SIWZ Zamawiający odrzuci.
 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7).
 W ogłoszeniu jest: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 14..
 W ogłoszeniu powinno być: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 13..
 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2014 godzina 12:00, miejsce: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy 43-385 Jasienica 845..
 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2014 godzina 12:00, miejsce: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy 43-385 Jasienica 845..
 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: cz.14.
 W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Zakup i sukcesywana dostawa szczepionki przeciwko zakażeniu wirusem zapalenia wątroby typu B (WZW B). 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i sukcesywana dostawa szczepionki przeciwko zakażeniu wirusem zapalenia wątroby typu B (WZW B) dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy w ilości do 50 szt.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.65.16.00-4. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 95 2. Termin dostawy szczepionek po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego - 5.
 W ogłoszeniu powinno być: Usunięto część nr 14 przedmiotu za

 

Zawiadomienie - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data stworzenia: 2012-09-05 15:47:00
Autor: SGZOZ Jasienica
Data publikacji: 2012-09-05 15:47:00
Osoba udostępniająca na stronie: SGZOZ Jasienica
Data ostatniej modyfikacji: 2022-06-01 10:01:03
Osoba modyfikująca: Justyna Lorańczyk
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.