BIP Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i sukcesywną dostawę szczepionek

Ogłoszenie przetargu na zakup i sukcesywną dostawę szczepionek

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

             43-385 Jasienica 845

 

ogłasza przetarg na :

Zakup i sukcesywną dostawę szczepionek

w zakresie określonym w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

 1. W przetargu mogą brać udział Oferenci spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  wraz z załącznikami.
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej http://bip.sgzozjasienica.pl/zamowienia-publiczne lub otrzymać w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 26 w dni robocze /od poniedziałku do piątku/ w godzinach od 8.00 do 13.00  do  27.12.2019r.
 3. Oferty należy składać zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 26 w terminie do 30.12.2019r. do godziny 9.00.
 4. Otwarcie ofert nastąpi 30.12.2019r. o godzinie 9.15 w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 25.
 5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 6. Czas, na który zostanie zawarta umowa: 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
 7. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu oraz do przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

Jasienica, 17.12.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na na dostawę aparatu rentgenowskiego wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni RTG

Informacja o otwarciu ofert dotyczących przetargu na dostawę aparatu rentgenowskiego wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni RTG

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania #2

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Ogłoszenie przetargu na dostawę aparatu rentgenowskiego wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni RTG

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

  43-385 Jasienica 845

ogłasza przetarg na :

Dostawę aparatu
rentgenowskiego wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni RTG

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych

Konkurs ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych

Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

43-385 Jasienica 845

 

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.).

 

ogłasza konkurs ofert

na wykonywanie badań laboratoryjnych  dla

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

w zakresie określonym w załączniku nr 1 do  Warunków Konkursu Ofert

 

 1. W konkursie ofert mogą brać udział Oferenci będący podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz spełniający wymagania określone w Warunkach Konkursu Ofert wraz z załącznikami.
 2. Warunki Konkursu Ofert wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej http://bip.sgzozjasienica.pl/zamowienia-publiczne lub otrzymać w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 26 lub 21 w dni robocze /od poniedziałku do piątku/ w godzinach od 8.00 do 13.00 do dnia 12.06.2019 r.
 3. Oferty należy składać zgodnie z warunkami określonymi w  Warunkach Konkursu Ofert wraz z załącznikami, w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 26 w terminie do dnia 14.06.2019 r. do godziny 09.15.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2019 r. o godzinie 9.30 w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 25.
 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 5. Czas, na który zostanie zawarta umowa: 12 miesięcy od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r.
 6. Klauzula informacja dla uczestników postępowań o udzielanie zamówień publicznych, Wykonawców oraz innych osób których dane osobowe pozyskano w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia bądź w związku z realizacją zamówienia przez Wykonawcę zawarto na stronie internetowej http://bip.sgzozjasienica.pl/zamowienia-publiczne.

 

Jasienica, dnia 29.05.2019 r.

Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę aparatu USG

Informacja o otwarciu ofert dotyczących zakupu aparatu USG

Ogłoszenie przetargu na dostawę aparatu USG

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

  43-385 Jasienica 845

 

ogłasza przetarg na :

Dostawę aparatu USG

Ogłoszenie przetargu na zakup i sukcesywną dostawę szczepionek

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

             43-385 Jasienica 845

 

ogłasza przetarg na :

Zakup i sukcesywną dostawę szczepionek

w zakresie określonym w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

 1. W przetargu mogą brać udział Oferenci spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  wraz z załącznikami.
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej http://bip.sgzozjasienica.pl/zamowienia-publiczne lub otrzymać w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24 w dni robocze /od poniedziałku do piątku/ w godzinach od 8.00 do 13.00  do  15.12.2017r.
 3. Oferty należy składać zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24 w terminie do 18.12.2017r. do godziny 10.00.
 4. Otwarcie ofert nastąpi 18.12.2017r. o godzinie 12.30 w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24.
 5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 6. Czas, na który zostanie zawarta umowa: 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
 7. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu oraz do przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

Jasienica, 01.12.2017r

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ogłoszenie konkursu ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych

Kierownik

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

43-385 Jasienica 845

 

 

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1638 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.).

 

ogłasza konkurs ofert

na wykonywanie badań laboratoryjnych  dla

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

w zakresie określonym w załączniku nr 1 do  Warunków Konkursu Ofert

 

1.      W konkursie ofert mogą brać udział Oferenci będący podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz spełniający wymagania określone       w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert wraz z załącznikami.

2.      Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej http://bip.sgzozjasienica.pl/zamowienia-publiczne lub otrzymać w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24 w dni robocze /od poniedziałku do piątku/ w godzinach od 8.00 do 13.00 do dnia 14.06.2017r.

3.      Oferty należy składać zgodnie z warunkami określonymi w  Warunkach Konkursu Ofert wraz z załącznikami, w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24 w terminie do dnia 19.06.2017r. do godziny 08.30.

4.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2017 r. o godzinie 9.30 w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24.

5.      Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.      Czas, na który zostanie zawarta umowa: 12 miesięcy od 01.07.2017r. do 30.06.2018r.

7.      Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

 

Jasienica, dnia 01.06.2017r.

Unieważnienie konkursu ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych ogłoszonego dnia 26.0.2017 r.

Ogłoszenie konkursu ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych

Kierownik

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

43-385 Jasienica 845

 

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1638 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.).

 

ogłasza konkurs ofert

na wykonywanie badań laboratoryjnych  dla

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

w zakresie określonym w załączniku nr 1 do  Warunków Konkursu Ofert

 

1.      W konkursie ofert mogą brać udział Oferenci będący podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz spełniający wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert wraz z załącznikami.

2.      Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej http://bip.sgzozjasienica.pl/zamowienia-publiczne lub otrzymać w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24 w dni robocze /od poniedziałku do piątku/ w godzinach od 8.00 do 13.00 do dnia 12.06.2017r.

3.      Oferty należy składać zgodnie z warunkami określonymi w  Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert wraz z załącznikami, w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24 w terminie do dnia 13.06.2017r. do godziny 08.30.

4.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.06.2017 r. o godzinie 9.30 w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24.

5.      Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.      Czas, na który zostanie zawarta umowa: 2 lata licząc od daty podpisania umowy.

7.      Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

 

Jasienica, dnia 26.05.2017r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dotyczy konkursu ogłoszonego 05.12.2016)

Przetarg na zakup i sukcesywną dostawę szczepionek dla SGZOZ w Jasienicy - 05.12.2016

                                                                                                    

Kierownik

  Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

43-385 Jasienica 845

 

ogłasza przetarg na :

Zakup i sukcesywną dostawę szczepionek dla

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

w zakresie określonym w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

1.      W przetargu mogą brać udział Oferenci spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  wraz z załącznikami.

2.      Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej http://bip.sgzozjasienica.pl/zamowienia-publiczne lub otrzymać w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24 w dni robocze /od poniedziałku do piątku/ w godzinach od 8.00 do 13.00  do  16.12.2016r.

3.      Oferty należy składać zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24 w terminie do 19.12.2016r. do godziny 10.00.

4.      Otwarcie ofert nastąpi 19.12.2016r. o godzinie 10.30 w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24.

5.      Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.      Czas, na który zostanie zawarta umowa: 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

7.      Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu oraz do przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

 

 

 

Jasienica, 05.12.2016r

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i sukcesywną dostawę szczepionek dla SGZOZ w Jasienicy

Przetarg na zakup i sukcesywną dostawę szczepionek dla SGZOZ w Jasienicy

 

Kierownik

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

43-385 Jasienica 845

 

ogłasza przetarg na :

Zakup i sukcesywną dostawę szczepionek dla

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

w zakresie określonym w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

 1. W przetargu mogą brać udział Oferenci spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej http://bip.sgzozjasienica.pl/zamowienia-publiczne lub otrzymać w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24 w dni robocze /od poniedziałku do piątku/ w godzinach od 8.00 do 13.00  do  10.12.2015r.

 3. Oferty należy składać zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24 w terminie do 11.12.2015r. do godziny 10.00.

 4. Otwarcie ofert nastąpi 11.12.2015r. o godzinie 10.30 w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24.

 5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 6. Czas, na który zostanie zawarta umowa: 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

 7. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

  Jasienica, 27.12.2015r

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Ogłoszenie konkursu ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych

Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

43-385 Jasienica 845,

ogłasza konkurs ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych  dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy w zakresie określonym w załączniku nr 1 do  Warunków Konkursu Ofert

 

 1. W konkursie ofert mogą brać udział Oferenci będący podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz spełniający wymagania określone w Warunkach Konkursu Ofert wraz z załącznikami.

 2. Warunki Konkursu Ofert wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej

  http://bip.sgzozjasienica.pl/zamowienia-publiczne lub otrzymać w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 26 w dni robocze /od poniedziałku do piątku/ w godzinach od 800  do 1400 do dnia 19.06.2015r.

 3. Oferty należy składać zgodnie z warunkami określonymi wSzczegółowych Warunkach Konkursu Ofert wraz z załącznikami, w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 26 w terminie do dnia 22.06.2015r. do godziny 1200.

 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2015r. o godzinie 1300. w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 25.

 5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 6. Czas, na który zostanie zawarta umowa: 2 lata od 1.07.2015r – 30.06.2017r.

 7. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

   

  Jasienica, 2.06.2015r.

   

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.907 ze zmianami) zwanej dalej ustawą PZP, w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla potrzeb Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy”,  informuję, że jako najkorzystniejszą wybrano w ramach części nr 13

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.907 ze zmianami) zwanej dalej ustawą PZP, w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla potrzeb Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy”,  informuję, że jako najkorzystniejszą wybrano w ramach części nr 11

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.907 ze zmianami) zwanej dalej ustawą PZP, w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla potrzeb Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy”,  informuję, że jako najkorzystniejszą wybrano w ramach części nr 10

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.907 ze zmianami) zwanej dalej ustawą PZP, w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla potrzeb Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy”,  informuję, że jako najkorzystniejszą wybrano w ramach części nr 9

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.907 ze zmianami) zwanej dalej ustawą PZP, w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla potrzeb Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy”,  informuję, że jako najkorzystniejszą wybrano w ramach części nr 8

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.907 ze zmianami) zwanej dalej ustawą PZP, w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla potrzeb Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy”,  informuję, że jako najkorzystniejszą wybrano w ramach części nr 6

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.907 ze zmianami) zwanej dalej ustawą PZP, w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla potrzeb Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy”,  informuję, że jako najkorzystniejszą wybrano w ramach części nr 3

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.907 ze zmianami) zwanej dalej ustawą PZP, w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla potrzeb Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy”,  informuję, że jako najkorzystniejszą wybrano w ramach części nr 2

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.907 ze zmianami) zwanej dalej ustawą PZP, w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla potrzeb Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy”,  informuję, że jako najkorzystniejszą wybrano w ramach części nr 1

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.907 ze zmianami) zwanej dalej ustawą PZP, w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla potrzeb Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy”,  informuję, że jako najkorzystniejszą wybrano w ramach części nr 12 przedmiotu zamówienia ofertę firmy:

GSK SERVICES Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznań

o łącznej cenie oferty brutto 3.604,00 zł.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.907 ze zmianami) zwanej dalej ustawą PZP, w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla potrzeb Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy”, informuję, że jako najkorzystniejszą wybrano w ramach części nr 7 przedmiotu zamówienia ofertę firmy:

GSK SERVICES Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznań

o łącznej cenie oferty brutto 9.260,00zł.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.907 ze zmianami) zwanej dalej ustawą PZP, w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla potrzeb Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy”, informuję, że jako najkorzystniejszą wybrano w ramach części nr 5 przedmiotu zamówienia ofertę firmy:

GSK SERVICES Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznań

o łącznej cenie oferty brutto 13.755,50 zł.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.907 ze zmianami) zwanej dalej ustawą PZP, w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla potrzeb Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy””,  informuję, że jako najkorzystniejszą wybrano w ramach części nr 4 przedmiotu zamówienia ofertę firmy:

GSK SERVICES Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznań
o łącznej cenie oferty brutto 4.759,20 zł.

Witamy na stronie BIP Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, zwany dalej SGZOZ jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą działającym na podstawie:
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r., o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm) i przepisów wydanych na jej podstawie.
Statutu SGZOZ w Jasienicy.