header
BIP Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

Strona główna


Jasienica, 21.11.2023r.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

 

Informacja z rozstrzygnięcia ofert na zawieranie umów o udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Samodzielnym Gminnym Zakłądzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy: rozstrzygniecie.pdf

Jasienica, 13.11.2023r.

OGŁOSZENIE  O KONKURSIE

 

Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 633 z późn.zm.) oraz ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.)

 

OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE PRZEZ LEKARZA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy. Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych zostały szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 540 z późn. zm.) oraz zarządzeniu Nr 79/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 13.11.2023r. na tablicy informacyjnej i stronie internetowej www.bip.sgzozjasienica.pl.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można się zapoznać w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845, w pokoju 26, I piętro, w godz. od 7.30 do 14.00 lub na stronie internetowej www.bip.sgzozjasienica.pl.

Oferty należy składać do dnia 21.11.2023 r. do godz. 9.00 w dziale administracji w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 26, I piętro. W przypadku dostarczenia oferty za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej, jako termin złożenia oferty Zamawiający przyjmie termin otrzymania oferty, a nie termin złożenia ofert w urzędzie pocztowym.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu 21.11.2023 r. o godz. 10.00.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu w dniu 21.11.2023 r. do godz. 13.00, chyba, że zaistnieją okoliczności uzasadniające rozstrzygnięcie w terminie późniejszym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kilku ofert w celu wykonania w całości przedmiotu zamówienia. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Jasienicy
i na stronie internetowej www.bip.sgzozjasienica.pl nie później niż w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

W toku trwania postępowania w sprawie zawarcia umowy o świadczenie usług do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie
w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych ulega zawieszeniu, chyba, że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Oferent biorący udział
w postępowaniu może wnieść do Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jasienicy, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Rozpatrzenie odwołania nastąpi w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy
o udzielanie świadczeń zdrowotnych do czasu jego rozpatrzenia.

ogłoszenie.pdf

SWKO.pdf

formularz_ofertowy_-_zalacznik_nr_1.doc

umowa_konkurs_lekarz.pdf

 

                                                                                                                                                        

 

 

Jasienica, 25.08.2023 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

 

Informacja z rozstrzygnięcia ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych dla potrzeb  Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy: rozstrzygniecie.pdf

Jasienica, 16.08.2023 r.

OGŁOSZENIE  O KONKURSIE

 

Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845, na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 991 z późn.zm.) oraz ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.)

OGŁASZA KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE BADAŃ LABORATORYJNYCH DLA POTRZEB SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W JASIENICY

KOD CPV: 851450000-7 – usługi świadczone przez laboratoria medyczne

Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 16.08.2023 r. na tablicy informacyjnej i stronie internetowej www.bip.sgzozjasienica.pl.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można się zapoznać w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845, w pokoju 26, I piętro, w godz. od 7.30 do 14.00 lub na stronie internetowej www.bip.sgzozjasienica.pl.

Czas, na który zostanie zawarta umowa: 24 miesiące.

Oferty należy składać do dnia 25.08.2023 r. do godz. 9.00 w dziale administracji w siedzibie Udzielającego zamówienia – pokój nr 26, I piętro. W przypadku dostarczenia oferty za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej, jako termin złożenia oferty Udzielający zamówienia przyjmie termin otrzymania oferty, a nie termin złożenia oferty w urzędzie pocztowym.

Termin związania ofertą: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia w dniu 25.08.2023 r. o godz. 10.00.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu w dniu 25.08.2023 r. do godz. 13.00, chyba, że zaistnieją okoliczności uzasadniające rozstrzygnięcie w terminie późniejszym.

Klauzulę informacyjną dla uczestników postępowań o udzielanie zamówień publicznych, Wykonawców oraz innych osób, których dane osobowe pozyskano w związku z ubieganiem się o udzielanie zamówienia bądź w związku z realizacją zmówienia przez Wykonawcę zawarto na stronie internetowej https://sgzozjasienica.pl/pl/page/ochrona-danych-osobowych.

ogloszenie.pdf

SWKO.pdf

formularz_ofertowy_-_zalacznik_nr_1_do_swko.pdf

formularz_asortymentowo-cenowy_-_zalacznik_nr_2_do_swko.xls

wzor_umowy_-_zalacznik_nr_3.pdf

Jasienica, 31.05.2023 r.

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy za 2022 rok

Raport_o_sytuacji_ekonomiczno-finansowej_za_2022_rok.pdf

24.02.2023 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

 

Informacja z rozstrzygnięcia ofert na zawieranie umów o udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Samodzielnym Gminnym Zakłądzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy:  rozstrzygniecie.pdf

Jasienica, 16.02.2023 r.

OGŁOSZENIE  O KONKURSIE

 

P.o. Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 633 z późn.zm.) oraz ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.)

 

OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE PRZEZ LEKARZA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy. Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych zostały szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 540 z późn. zm.) oraz zarządzeniu Nr 79/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 16.02.2023 r. na tablicy informacyjnej i stronie internetowej www.bip.sgzozjasienica.pl.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można się zapoznać w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845, w pokoju 26, I piętro, w godz. od 7.30 do 14.00 lub na stronie internetowej www.bip.sgzozjasienica.pl.

Oferty należy składać do dnia 24.02.2023 r. do godz. 9.00 w dziale administracji w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 26, I piętro. W przypadku dostarczenia oferty za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej, jako termin złożenia oferty Zamawiający przyjmie termin otrzymania oferty, a nie termin złożenia ofert w urzędzie pocztowym.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu 24.02.2023 r. o godz. 10.00.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu w dniu 24.02.2023 r. do godz. 13.00, chyba, że zaistnieją okoliczności uzasadniające rozstrzygnięcie w terminie późniejszym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kilku ofert w celu wykonania w całości przedmiotu zamówienia. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Jasienicy
i na stronie internetowej www.bip.sgzozjasienica.pl nie później niż w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

W toku trwania postępowania w sprawie zawarcia umowy o świadczenie usług do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych ulega zawieszeniu, chyba, że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Rozpatrzenie odwołania nastąpi w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych do czasu jego rozpatrzenia.

ogłoszenie.pdf

SWKO.pdf

formularz_ofertowy_-_zalacznik_nr_1.doc

umowa_konkurs_lekarz.pdf

14.12.2022 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

 

Informacja z rozstrzygnięcia ofert na zawieranie umów o udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Samodzielnym Gminnym Zakłądzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy:  rozstrzygniecie.pdf

INFORMACJA O ZMIANIE

W dniu 06.12.2022 r. zmieniono treść załącznika nr 2 do SWKO:

Umowa_konkurs_lekarz_wersja_2.pdf

01.12.2022 r.

OGŁOSZENIE  O KONKURSIE

 

P.o. Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 633 z późn.zm.) oraz ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.)

 

OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE PRZEZ LEKARZA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy. Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych zostały szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 540 z późn. zm.) oraz zarządzeniu Nr 79/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 01.12.2022 r. na tablicy informacyjnej i stronie internetowej www.bip.sgzozjasienica.pl.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można się zapoznać w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845, w pokoju 26, I piętro, w godz. od 7.30 do 14.00 lub na stronie internetowej www.bip.sgzozjasienica.pl.

Oferty należy składać do dnia 09.12.2022 r. do godz. 9.00 w dziale administracji w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 26, I piętro. W przypadku dostarczenia oferty za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej, jako termin złożenia oferty Zamawiający przyjmie termin otrzymania oferty, a nie termin złożenia ofert w urzędzie pocztowym.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w dniu 09.12.2022 r. o godz. 10.00.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu w dniu 09.12.2022 r. do godz. 13.00, chyba, że zaistnieją okoliczności uzasadniające rozstrzygnięcie w terminie późniejszym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kilku ofert w celu wykonania w całości przedmiotu zamówienia. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Jasienicy i na stronie internetowej www.bip.sgzozjasienica.pl nie później niż w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

W toku trwania postępowania w sprawie zawarcia umowy o świadczenie usług do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych ulega zawieszeniu, chyba, że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Rozpatrzenie odwołania nastąpi w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych do czasu jego rozpatrzenia.

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

 

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - zakup i sukcesywna dostawa szczepionek

 

Informacja z otwarcia ofert dotycząca przetargu na zakup i sukcesywną dostawę szczepionek

 

Ogłoszenie przetargu na zakup i sukcesywną dostawę szczepionek

 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

             43-385 Jasienica 845

 

ogłasza przetarg na :

Zakup i sukcesywną dostawę szczepionek w zakresie określonym w załączniku

 

 1. W przetargu mogą brać udział Oferenci spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  .
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej http://bip.sgzozjasienica.pl/zamowienia-publiczne 
 3. Oferty należy składać zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 26 w terminie do 17.12.2020r. do godziny 9.00.
 4. Otwarcie ofert nastąpi 17.12.2020r. o godzinie 9.05 w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 39.
 5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 6. Czas, na który zostanie zawarta umowa: 04.01.2021r. do 31.12.2021r.
 7. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu oraz do przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

Jasienica, 08.12.2020 r.

 

Odpowiedzi na pytania

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 295 z późn.zm.) oraz ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1398 z późn. zm.) zaprasza do składania ofert w konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

            W konkursie ofert mogą brać udział podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz osoby fizyczne, które nie są podmiotem leczniczym, ale uzyskały fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielają ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej oraz spełniający wymagania określone w „Szczegółowych  Warunkach Konkursu Ofert”.

 1. Termin składania ofert upływa  03.12.2020 r. o  godzinie  9.00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi 03.12.2020 r. o godzinie 9.15  w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy Ośrodek Zdrowia w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845 (pokój nr 26), rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Jasienicy
  i na stronie internetowej Zakładu www.sgzozjasienica.pl nie później niż w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
 4. Oferty należy składać w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy Ośrodek Zdrowia w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845 w pokoju nr 26 lub przesłać pocztą lub firmą kurierską na adres jak wyżej.
 5. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Szczegółowe  warunki konkursu ofert oraz informacje o przedmiocie konkursu ofert zainteresowani Oferenci mogą pobierać w godzinach od 7.30 do 14.00 w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy Ośrodek Zdrowia w Jasienicy, 43-385 Jasienica 845 w pokoju 26 lub ze strony internetowej Zakładu www.sgzozjasienica.pl w zakładce Zamówienia Publiczne.

 

Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

 

W toku trwania postępowania w sprawie zawarcia umowy o świadczenie usług do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych ulega zawieszeniu, chyba, że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. Rozpatrzenie odwołania nastąpi w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych do czasu jego rozpatrzenia.

 

Jasienica, 24.11.2020 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącego wykonywania badań laboratoryjnych dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, informuję, że jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

DIAGNOSTYKA SP. Z O.O. ul. prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków – wartość oferty brutto zgodnie z załącznikiem nr 1 WKO wynosi: 118.053,80 zł.

Konkurs ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych

Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

43-385 Jasienica 845

 

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1773 z późn. zm.).

 

ogłasza konkurs ofert

na wykonywanie badań laboratoryjnych  dla

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

w zakresie określonym w załączniku nr 1 do  Warunków Konkursu Ofert

 

 1. W konkursie ofert mogą brać udział Oferenci będący podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz spełniający wymagania określone w Warunkach Konkursu Ofert wraz z załącznikami.
 2. Warunki Konkursu Ofert wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej http://bip.sgzozjasienica.pl/zamowienia-publiczne lub otrzymać w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 26 lub 21 w dni robocze /od poniedziałku do piątku/ w godzinach od 8.00 do 13.00 do dnia 24.06.2020 r.
 3. Oferty należy składać zgodnie z warunkami określonymi w  Warunkach Konkursu Ofert wraz z załącznikami, w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 26 w terminie do dnia 24.06.2019 r. do godziny 09.15. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2019 r. o godzinie 9.30 w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 25.
 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 5. Czas, na który zostanie zawarta umowa: 12 miesięcy od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.
 6. Klauzula informacja dla uczestników postępowań o udzielanie zamówień publicznych, Wykonawców oraz innych osób których dane osobowe pozyskano w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia bądź w związku z realizacją zamówienia przez Wykonawcę zawarto na stronie internetowej http://bip.sgzozjasienica.pl/zamowienia-publiczne.

 

Jasienica, dnia 17.06.2019 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i sukcesywną dostawę szczepionek

 

Ogłoszenie przetargu na zakup i sukcesywną dostawę szczepionek

 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

             43-385 Jasienica 845

 

ogłasza przetarg na :

Zakup i sukcesywną dostawę szczepionek 

w zakresie określonym w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

 1. W przetargu mogą brać udział Oferenci spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  wraz z załącznikami.
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej http://bip.sgzozjasienica.pl/zamowienia-publiczne lub otrzymać w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 26 w dni robocze /od poniedziałku do piątku/ w godzinach od 8.00 do 13.00  do  27.12.2019r.
 3. Oferty należy składać zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 26 w terminie do 30.12.2019r. do godziny 9.00.
 4. Otwarcie ofert nastąpi 30.12.2019r. o godzinie 9.15 w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 25.
 5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 6. Czas, na który zostanie zawarta umowa: 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
 7. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu oraz do przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

Jasienica, 17.12.2019 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na na dostawę aparatu rentgenowskiego wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni RTG

 

Informacja o otwarciu ofert dotyczących przetargu na dostawę aparatu rentgenowskiego wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni RTG

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania #2

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

 

Ogłoszenie przetargu na dostawę aparatu rentgenowskiego wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni RTG

 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

43-385 Jasienica 845

 

ogłasza przetarg na :

Dostawę aparatu
rentgenowskiego wraz z adaptacją pomieszczeń pracowni RTG

 

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych

 

Konkurs ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych

 

Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

43-385 Jasienica 845

 

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.).

ogłasza konkurs ofert

na wykonywanie badań laboratoryjnych  dla

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

w zakresie określonym w załączniku nr 1 do  Warunków Konkursu Ofert

 1. W konkursie ofert mogą brać udział Oferenci będący podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz spełniający wymagania określone w Warunkach Konkursu Ofert wraz z załącznikami.
 2. Warunki Konkursu Ofert wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej http://bip.sgzozjasienica.pl/zamowienia-publiczne lub otrzymać w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 26 lub 21 w dni robocze /od poniedziałku do piątku/ w godzinach od 8.00 do 13.00 do dnia 12.06.2019 r.
 3. Oferty należy składać zgodnie z warunkami określonymi w  Warunkach Konkursu Ofert wraz z załącznikami, w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 26 w terminie do dnia 14.06.2019 r. do godziny 09.15.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2019 r. o godzinie 9.30 w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 25.
 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 5. Czas, na który zostanie zawarta umowa: 12 miesięcy od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r.
 6. Klauzula informacja dla uczestników postępowań o udzielanie zamówień publicznych, Wykonawców oraz innych osób których dane osobowe pozyskano w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia bądź w związku z realizacją zamówienia przez Wykonawcę zawarto na stronie internetowej http://bip.sgzozjasienica.pl/zamowienia-publiczne.

 

Jasienica, dnia 29.05.2019 r.

 

Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę aparatu USG

 

Informacja o otwarciu ofert dotyczących zakupu aparatu USG

 

Ogłoszenie przetargu na dostawę aparatu USG

 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

  43-385 Jasienica 845

 

ogłasza przetarg na :

Dostawę aparatu USG

 

Ogłoszenie przetargu na zakup i sukcesywną dostawę szczepionek

 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

             43-385 Jasienica 845

 

ogłasza przetarg na :

Zakup i sukcesywną dostawę szczepionek 

w zakresie określonym w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 1. W przetargu mogą brać udział Oferenci spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  wraz z załącznikami.
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej http://bip.sgzozjasienica.pl/zamowienia-publiczne lub otrzymać w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24 w dni robocze /od poniedziałku do piątku/ w godzinach od 8.00 do 13.00  do  15.12.2017r.
 3. Oferty należy składać zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24 w terminie do 18.12.2017r. do godziny 10.00.
 4. Otwarcie ofert nastąpi 18.12.2017r. o godzinie 12.30 w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24.
 5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 6. Czas, na który zostanie zawarta umowa: 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
 7. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu oraz do przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

Jasienica, 01.12.2017r

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Ogłoszenie konkursu ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych

 

Kierownik

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

43-385 Jasienica 845

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1638 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.).

ogłasza konkurs ofert

na wykonywanie badań laboratoryjnych  dla

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

w zakresie określonym w załączniku nr 1 do  Warunków Konkursu Ofert

 

1.      W konkursie ofert mogą brać udział Oferenci będący podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz spełniający wymagania określone       w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert wraz z załącznikami.

2.      Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej http://bip.sgzozjasienica.pl/zamowienia-publiczne lub otrzymać w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24 w dni robocze /od poniedziałku do piątku/ w godzinach od 8.00 do 13.00 do dnia 14.06.2017r.

3.      Oferty należy składać zgodnie z warunkami określonymi w  Warunkach Konkursu Ofert wraz z załącznikami, w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24 w terminie do dnia 19.06.2017r. do godziny 08.30.

4.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2017 r. o godzinie 9.30 w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24.

5.      Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.      Czas, na który zostanie zawarta umowa: 12 miesięcy od 01.07.2017r. do 30.06.2018r.

7.      Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

 

Jasienica, dnia 01.06.2017r.

 

Unieważnienie konkursu ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych ogłoszonego dnia 26.0.2017 r.

 

Ogłoszenie konkursu ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych

 

Kierownik

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

43-385 Jasienica 845

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1638 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.).

ogłasza konkurs ofert

na wykonywanie badań laboratoryjnych  dla

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

w zakresie określonym w załączniku nr 1 do  Warunków Konkursu Ofert

1.      W konkursie ofert mogą brać udział Oferenci będący podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz spełniający wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert wraz z załącznikami.

2.      Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej http://bip.sgzozjasienica.pl/zamowienia-publiczne lub otrzymać w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24 w dni robocze /od poniedziałku do piątku/ w godzinach od 8.00 do 13.00 do dnia 12.06.2017r.

3.      Oferty należy składać zgodnie z warunkami określonymi w  Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert wraz z załącznikami, w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24 w terminie do dnia 13.06.2017r. do godziny 08.30.

4.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.06.2017 r. o godzinie 9.30 w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24.

5.      Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.      Czas, na który zostanie zawarta umowa: 2 lata licząc od daty podpisania umowy.

7.      Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

 

Jasienica, dnia 26.05.2017r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dotyczy konkursu ogłoszonego 05.12.2016)

 

Przetarg na zakup i sukcesywną dostawę szczepionek dla SGZOZ w Jasienicy - 05.12.2016

 

Kierownik

  Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

43-385 Jasienica 845

 

ogłasza przetarg na :

Zakup i sukcesywną dostawę szczepionek dla

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

w zakresie określonym w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

1.      W przetargu mogą brać udział Oferenci spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  wraz z załącznikami.

2.      Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej http://bip.sgzozjasienica.pl/zamowienia-publiczne lub otrzymać w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24 w dni robocze /od poniedziałku do piątku/ w godzinach od 8.00 do 13.00  do  16.12.2016r.

3.      Oferty należy składać zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24 w terminie do 19.12.2016r. do godziny 10.00.

4.      Otwarcie ofert nastąpi 19.12.2016r. o godzinie 10.30 w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24.

5.      Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6.      Czas, na który zostanie zawarta umowa: 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

7.      Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu oraz do przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

 

Jasienica, 05.12.2016r

 

Pliki do oferty

 

Pliki do oferty - pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i sukcesywną dostawę szczepionek dla SGZOZ w Jasienicy

 

Przetarg na zakup i sukcesywną dostawę szczepionek dla SGZOZ w Jasienicy

 

Kierownik

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

43-385 Jasienica 845

 

ogłasza przetarg na :

Zakup i sukcesywną dostawę szczepionek dla

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

w zakresie określonym w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 1. W przetargu mogą brać udział Oferenci spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej http://bip.sgzozjasienica.pl/zamowienia-publiczne lub otrzymać w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24 w dni robocze /od poniedziałku do piątku/ w godzinach od 8.00 do 13.00  do  10.12.2015r.

 3. Oferty należy składać zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24 w terminie do 11.12.2015r. do godziny 10.00.

 4. Otwarcie ofert nastąpi 11.12.2015r. o godzinie 10.30 w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 24.

 5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 6. Czas, na który zostanie zawarta umowa: 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

 7. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

  Jasienica, 27.12.2015r

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 

Ogłoszenie konkursu ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych

 

Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy 

43-385 Jasienica 845,

ogłasza konkurs ofert na wykonywanie badań laboratoryjnych  dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy w zakresie określonym w załączniku nr 1 do  Warunków Konkursu Ofert

 

 1. W konkursie ofert mogą brać udział Oferenci będący podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz spełniający wymagania określone w Warunkach Konkursu Ofert wraz z załącznikami.

 2. Warunki Konkursu Ofert wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej

  http://bip.sgzozjasienica.pl/zamowienia-publiczne lub otrzymać w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 26 w dni robocze /od poniedziałku do piątku/ w godzinach od 800  do 1400 do dnia 19.06.2015r. 

 3. Oferty należy składać zgodnie z warunkami określonymi wSzczegółowych Warunkach Konkursu Ofert wraz z załącznikami, w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 26 w terminie do dnia 22.06.2015r. do godziny 1200.

 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2015r. o godzinie 1300w siedzibie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, pokój nr 25.

 5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 6. Czas, na który zostanie zawarta umowa: 2 lata od 1.07.2015r – 30.06.2017r.

 7. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert, bez podania przyczyny.

   

  Jasienica, 2.06.2015r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.907 ze zmianami) zwanej dalej ustawą PZP, w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla potrzeb Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy”,  informuję, że jako najkorzystniejszą wybrano w ramach części nr 13

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.907 ze zmianami) zwanej dalej ustawą PZP, w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla potrzeb Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy”,  informuję, że jako najkorzystniejszą wybrano w ramach części nr 11

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.907 ze zmianami) zwanej dalej ustawą PZP, w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla potrzeb Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy”,  informuję, że jako najkorzystniejszą wybrano w ramach części nr 10

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.907 ze zmianami) zwanej dalej ustawą PZP, w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla potrzeb Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy”,  informuję, że jako najkorzystniejszą wybrano w ramach części nr 9

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.907 ze zmianami) zwanej dalej ustawą PZP, w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla potrzeb Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy”,  informuję, że jako najkorzystniejszą wybrano w ramach części nr 8

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.907 ze zmianami) zwanej dalej ustawą PZP, w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla potrzeb Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy”,  informuję, że jako najkorzystniejszą wybrano w ramach części nr 6

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.907 ze zmianami) zwanej dalej ustawą PZP, w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla potrzeb Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy”,  informuję, że jako najkorzystniejszą wybrano w ramach części nr 3

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.907 ze zmianami) zwanej dalej ustawą PZP, w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla potrzeb Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy”,  informuję, że jako najkorzystniejszą wybrano w ramach części nr 2

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.907 ze zmianami) zwanej dalej ustawą PZP, w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla potrzeb Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy”,  informuję, że jako najkorzystniejszą wybrano w ramach części nr 1

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.907 ze zmianami) zwanej dalej ustawą PZP, w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla potrzeb Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy”,  informuję, że jako najkorzystniejszą wybrano w ramach części nr 12 przedmiotu zamówienia ofertę firmy:

GSK SERVICES Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznań

o łącznej cenie oferty brutto 3.604,00 zł.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.907 ze zmianami) zwanej dalej ustawą PZP, w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla potrzeb Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy”, informuję, że jako najkorzystniejszą wybrano w ramach części nr 7 przedmiotu zamówienia ofertę firmy:

GSK SERVICES Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznań

o łącznej cenie oferty brutto 9.260,00zł.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.907 ze zmianami) zwanej dalej ustawą PZP, w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla potrzeb Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy”, informuję, że jako najkorzystniejszą wybrano w ramach części nr 5 przedmiotu zamówienia ofertę firmy:

GSK SERVICES Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznań

o łącznej cenie oferty brutto 13.755,50 zł.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.907 ze zmianami) zwanej dalej ustawą PZP, w związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek dla potrzeb Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy””,  informuję, że jako najkorzystniejszą wybrano w ramach części nr 4 przedmiotu zamówienia ofertę firmy:

GSK SERVICES Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznań
o łącznej cenie oferty brutto 4.759,20 zł.

 

Witamy na stronie BIP Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jasienicy

 

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jasienicy, zwany dalej SGZOZ jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą działającym na podstawie:
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r., o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm) i przepisów wydanych na jej podstawie.
Statutu SGZOZ w Jasienicy.


Data stworzenia: 2012-09-05 15:04:00
Autor: SGZOZ Jasienica
Data publikacji: 2012-09-05 15:04:00
Osoba udostępniająca na stronie: SGZOZ Jasienica
Data ostatniej modyfikacji: 2023-11-21 14:31:50
Osoba modyfikująca: Justyna Lorańczyk
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.